19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2015
לאספקת מכשירי CPAP אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה

מכרז מספר: 120/2015
מועד פרסום: 30/04/2015
מועד אחרון להגשה: 11/06/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 120/2015
לאספקת מכשירי CPAP אוטומטיים, שירות נלווה וציוד מתכלה

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם שניים עד שלושה ספקים המסוגלים, לספק למבוטחי מכבי מכשירי CPAP אוטומטיים (להלן: "המכשירים") ציוד מתכלה, ושירותי תחזוקה למכשירים.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי האופציה להאריך התקופה בשתי תקופות נוספות בנות שנה כ"א.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 30.4.15 ועד ליום 14.5.15, בתמורה לתשלום 1,500 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, הן 2 מיליון  ₪ לכל אחת מהשנים, לפחות.
  • למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. במקרה שבו המציע אינו הנציג המורשה, בידיו אישור מהנציג המורשה בארץ לפיו הינו מוסמך ומאושר למכירת הציוד ולמתן שירות אחזקה. 
  • מסוגל לספק למכבי מכשירי CPAP, שירות נלווה וציוד מתכלה  בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות באספקת מכשירי ה-CPAP ו/או ציוד רפואי למשתמש סופי הכולל אספקה לבית הלקוח וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • מכשירי CPAP אוטומטיים מתוצרת היצרן נמכרו בישראל בהיקף מצטבר של 200 יח' לפחות  במהלך 3 השנים  האחרונות. ככל שלמכשיר המוצע במכרז אישור  FDA, מתייתר הצורך בהתקיים תנאי מוקדם זה.
  • מכשירי CPAP אוטומטיים מהדגם המוצע נמכרו בשנה האחרונה בישראל ו/או בצפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה  בהיקף שנתי של 4,000 יח' לפחות.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 21.5.15.
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 11.6.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.