24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2015
ביטוח נכסים, חבויות וכספים

מכרז מספר: 124/2015
מועד פרסום: 5/5/2015
מועד אחרון להגשה: 3/6/2015

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2015
ביטוח נכסים, חבויות וכספים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם חברת ביטוח המסוגלת לספק למכבי ולגופים הנוספים ביטוח נכסים, חבויות וכספים כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות לשנה אחת. למכבי שמורה האופציה להארכה ב- 4 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 5.5.2015 ועד ליום 12.5.2015 בתמורה לתשלום של  2,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעה רק ספק שהינו חברת ביטוח, העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • בידו אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענף הביטוח הכללי מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט שבמכרז.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 19.5.15. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 3.6.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.