16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2015
לאספקת כרטיסי שי אלקטרוניים לראש השנה תשע"ו

מכרז מספר: 127/2015
מועד פרסום: 14/06/2015
מועד אחרון להגשה: 7/7/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2015
לאספקת כרטיסי שי אלקטרוניים לראש השנה תשע"ו

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק אחד המסוגל להנפיק למכבי ולשווק כרטיסי שי אלקטרוניים לחג ראש השנה תשע"ו.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 14.6.15 ועד ליום 22.6.15, בתמורה לתשלום 1,000 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל המנפיק כרטיסים אלקטרוניים, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו  בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 5 מיליון  ₪, לכל אחת מהשנים, לפחות.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של השנתיים האחרונות לפחות, באספקת כרטיסים אלקטרוניים וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • הניסיון כולל הנפקה לשלושה ארגונים גדולים לפחות, של לפחות 2,000 כרטיסים אלקטרוניים לכל ארגון,  לכל שנה בשנתיים האחרונות.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט, רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.
    ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il עד ליום 25.6.15.
    ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 7.7.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.