24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2015
אספקת ואחזקת מערכות על קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות לבדיקה במרפאה

מכרז מספר: 126/2015
מועד פרסום: 29/06/2015
מועד אחרון להגשה: 3/8/2015 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>

מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2015
אספקת ואחזקת מערכות על קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות לבדיקה במרפאה

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות, להתקינם באתרי מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם.
ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה עבור רכישת 40 מכשירים בשנת 2015.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 29.6.15 ועד ליום 8.7.15 בתמורה לתשלום סך של  2,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
1. תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
2. הכנסותיו  בשנים 2013-2014 , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 1 מיליון  ₪, לכל אחת מהשנים.
3. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
4. מסוגל לספק למכבי מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות לבדיקה במרפאה, בהתאם להצעתו, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, ותיקונים נדרשים, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
5. ליצרן המערכות ותק של 5 שנים לפחות, בייצור מערכות US גניקולוגי מיילדותי ומכירתן באירופה או ארה"ב או קנדה.
6. למציע ניסיון מוכח בישראל של חמש שנים לפחות, באספקה, התקנה ובמתן שירותים ל- 50 מערכות US לפחות, של היצרן המוצע, על  כל רכיביהן  וכל השירותים הכרוכים בכך.
7. בעל מערך שרות בישראל הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה של היצרן ובעלי ניסיון של לפחות 3 שנים, כל אחד, בתחזוקת מכשירי US.
8. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 3.8.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.