20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 104/2015
תיקון חיפוי מעטפת חיצונית במרכז הרפואי ברמת השרון 

מכרז מספר: 104/2015
מועד פרסום: 06/07/2015
מועד אחרון להגשה: 6/8/2015 בשעה 12:00
מודעה מעודכנת לעיתון>>

(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 104/2015
תיקון חיפוי מעטפת חיצונית במרכז הרפואי ברמת השרון

 
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע עבודות לתיקון חיפוי מעטפת חיצונית במרכז הרפואי ברחוב הנצח 3 ברמת השרון.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
1. יחיד ; או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3. הכנסותיו בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2  מיליון  ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
4. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה – סיווג קבלן  ג'-2  לפחות.
5. בידיו תצהיר מהנדס כשהוא חתום ע"י מהנדס ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
6. בנה לפחות 3 פרויקטים של חיפוי / תיקון / חיזוק מעטפת אבן / שיש, במהלך 3 השנים האחרונות (2012-2014). יש להמציא רשימה הכוללת פירוט של סוג העבודה שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחת מהן שווה לפחות למחצית ההיקף כאמור של הצעת המציע במכרז, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל.
7. המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 25,000 ₪.
8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום 16.7.15. לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז עד המועד הנקוב במודעה זו.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 6.7.15 ועד ליום 13.7.15 בתמורה לתשלום סך של  1500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור, ולא יאוחר מיום 23.7.15.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 6.8.15 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.