28 יוני 2022 כ"ט סיון תשפ"ב

הקוד האתי של מכבי

במכבי שירותי בריאות פועלת ועדת אתיקה סטטוטורית בהתאם לחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996. תפקיד הוועדה הוא לסייע לחברי מכבי ולצוות הרפואי במקרים שבהם מתעוררת דילמה מוסרית הנוגעת לטיפול רפואי.
הוועדה מוסמכת על פי חוק לדון ולהכריע בנושאים האלה:
 • מתן טיפול רפואי למטופל המסרב לקבלת טיפול.
 • אי מסירת מידע רפואי למטופל למרות בקשתו.
 • אי מסירת מידע רפואי למטופל כנדרש, לצורך קבלת הסכמתו לטיפול רפואי.
 • מסירת מידע רפואי של מטופל לגורם אחר, לצורך הגנה על בריאות הזולת.
 • מסירת מידע גנטי של מטופל לגורם אחר, לצורך טיפול בקרוב משפחה של הנבדק.
בנוסף, הוועדה משמשת כפורום לדיון וייעוץ למטפלים במקרים פרטניים שבהם עולות דילמות אתיות מורכבות אחרות הנוגעות לטיפול רפואי בחברי מכבי. ועדת האתיקה מתכנסת בכל פעם שמובאת בפניה פנייה אשר נמצאה מתאימה לדיון.

מי יכול להגיש פניה לועדת האתיקה?

לפי תקנות זכויות החולה תשנ"ז- 1996, הפניה לוועדה תיעשה על ידי המטופל, המטפל או אדם אחר, בהתאם לנושא הפנייה:
 • סירוב לטיפול: פניה בנושא זה יכולה להיות מוגשת על ידי המטפל, המטופל, בן משפחה או ידיד קרוב של המטופל.
 • אי מסירת מידע רפואי או רשומה רפואית למטופל: הפניה תוגש על ידי המטפל.
 • מסירת מידע רפואי של מטופל לגורם אחר: כל אדם בעל עניין במקרה יכול להגיש פניה בנושא.
 

כיצד מגישים פניה לועדת האתיקה?

 1. בשלב ראשון יש להציג את הבקשה בפני המחלקה לניהול סיכונים, אשר תבחן את המקרה ותקבע אם יש להעלותו לדיון בפני ועדת האתיקה. את הבקשה ניתן לשלוח לדוא"ל  m_sikunim@mac.org.il                
      (שימו לב, פניות ציבור יש לשלוח רק דרך טופס פניות הציבור>)
 2. במקרה שהמחלקה לניהול סיכונים מצאה כי המקרה מתאים לדיון בפני ועדת האתיקה, הפניה תועבר ליושב ראש הוועדה, שיבחן את הפניה ויחליט אם יש צורך בכינוס הוועדה.
 3. אם הוחלט לכנס את הוועדה, ייקבע מועד לדיון. הוועדה עשויה לזמן לדיון את המטופל, המטפל וגורמים נוספים המעורבים במקרה. 
 4. החלטות הוועדה יימסרו בכתב לפונה ולגורמים נוספים ככל הנדרש. במקרים הבאים הוועדה תכריע בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפניה:
       - מתן טיפול רפואי למטופל בניגוד לרצונו
       - אי מסירת מידע רפואי למטופל לצורך קבלת הסכמה מדעת
       - בשאר הנושאים, ועדת האתיקה תחליט בתוך 30 יום ממועד הפניה, אלא אם יושב ראש הוועדה הקדים את הדיון בפניה בשל דחיפותה.
5. המטפל יעדכן את הוועדה כיצד נמשך הטיפול במטופל.