11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 130/2015
שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים

מכרז מספר: 130/2015
מועד פרסום: 06/08/2015
מועד אחרון להגשה: 22/10/2015
מודעה לעיתונות >>

נספח >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

 מכרז פומבי רגיל מס' 130/2015
שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי, כל אחד במתקניו, שירות לביצוע מבחני קשב ממוחשבים מסוג  TOVA, BRC,MOXO עבור חברי מכבי החברים בתוכניות שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) של מכבי.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה וחצי. למכבי האופציה להאריך את התקופה ב-3 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 6.8.15 ועד ליום 20.8.15, בתמורה לתשלום 1,000 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
• יחיד  או תאגיד מורשה כחוק בישראל ; ומנהל ספרים כדין.
• מסוגל לספק למכבי את סוגי המבחנים המוצעים על-ידו בעצמו, ו/או ע"י קבלן/ני משנה מטעמו.
• הינו בעל ניסיון מוכח בישראל בשנתיים האחרונות לפחות (בשנים 2013-2014), בביצוע מבחני קשב ממוחשבים ,  בלפחות מבין סוגי המבחנים הניתנים במסגרת מכרז זה. ניסיון כאמור נידרש גם מכל אחד מקבלני המשנה המוצעים על ידו, אשר יקחו חלק במתן השירות מטעמו (ככל שיוכרז כזוכה).
• המציע מעסיק / נמצא בהתקשרות עם מנהל מקצועי או קשור בהסכם עבודה / התקשרות טנטטיבי עם מנהל מקצועי.
• ככל שהמציע מספק כיום למכבי שירותי אבחונים דידקטיים ו/או פסיכו-דידקטיים, הוא מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז זה, יחדל מלספק שירותים אלה למכבי.
• ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 25,000 ₪.
• עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט, רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 22.10.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.