17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2015
תיקון לאספקת גזים רפואיים וציוד נלווה לאתרי מכבי

מכרז מספר: 111/2015
מועד פרסום: 06/08/2015
מועד אחרון להגשה: 16/9/2015
מסמכי המכרז >>
 

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2015
לאספקת גזים רפואיים וציוד נלווה לאתרי מכבי   

 
מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם עד 5 ספקים המסוגלים לספק לאתרי מכבי גזים רפואיים, ציוד נלווה והשירותים הכרוכים בכך (על פי קבוצות המוגדרות במפרט).
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי האופציה להאריך את התקופה ב-2 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 6.8.15 ועד ליום 16.8.15, בתמורה לתשלום 1,000 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
1. תאגיד מורשה כחוק בישראל ; ומנהל ספרים כדין.
2. הכנסותיו בשנים 2014-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 600,000 ש"ח ₪ לשנה, לכל אחת מהשנים.
3. מסוגל לספק למכבי את הציוד והשירות נשוא מכרז זה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, בכל רחבי הארץ, כולל יהודה ושומרון ורמת הגולן (למעט כמפורט בהסכם ההתקשרות).
4. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת גזים רפואיים, ציוד נלווה וכל השירותים הכרוכים בכך.
5. הציוד המוצע על ידו נמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  אוסטרליה ו/או קנדה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות. 
6. בידיו האישורים שלהלן:
• לגזים הרפואיים - אישור אגף הרוקחות של משרד הבריאות על רישום בפנקס התרופות.
• לגלילים ולמיכלים בהם יסופקו הגזים הרפואיים - אישור מכון התקנים הישראלי (מת"י) בדבר עמידה בתקן מספר 712.
• לציוד רפואי אחר - אחד מהאישורים הבאים: אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן. בנוסף, אישור אמ"ר, או אישור הגשה לאמ"ר, ככל שישנו.
• רישיון אגף הרוקחות של משרד הבריאות ליצרן / משווק / מפיץ גזים רפואיים (לא נדרש למי שמגיש הצעה לקבוצה ד' בלבד).
• בידיו אישור מפעל חיוני לאספקת שירותים בשעת חירום, ממשרד הכלכלה (למעט מציע המגיש הצעה לקבוצה ד' בלבד שיידרש להמציא אישור כאמור על פי הסכם ההתקשרות).
7. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ לאספקת הציוד והשירות המוצע על ידו.
8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט, רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל (למעט ערב חג). המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 16.9.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.