11 דצמבר 2017 כ"ג כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 129/2015
תיקון לאספקת מקררים לאחסון חיסונים ותרופות

מכרז מספר: 129/2015
מועד פרסום: 1/09/2015
מועד אחרון להגשה: 19/10/2015
קבצים מצורפים (ייפתחו בדפדפן חדש):

מסמכי המכרז >>
 

מכרז פומבי רגיל מספר 129/2015
לאספקת מקררים לאחסון חיסונים ותרופות   

 
 • מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם עד שני ספקים, כדי שיספקו לאתרי מכבי מקררים ושירותים לאחסון חיסונים ותרופות העונים לדרישות המפרט ושירותי תחזוקה עבורם בפריסה ארצית.
  ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי האופציה להאריך את התקופה ב-2 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם.
  המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 1.9.15 ועד ליום 10.9.15, בתמורה לתשלום 1,000 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
  רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2014-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1לפחות מיליון  ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מיצרן המקררים המוצעים כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • כל המערכות והשירות המוצעים על ידו עומדים בדרישות נוהל משרד הבריאות 126 מינואר 2014.
 • המציא אישור ביצוע בדיקת תקינות וכיולים לאב טיפוס של המערכות המוצעות על ידו ממעבדה מוסמכת ו/או לחילופין אישור מהיצרן כי ביצע את הבדיקה על אב טיפוס – כל האשורים הינם על פי סעיף 3.3.3.9 לנוהל 126 משרד הבריאות.
 • מסוגל לספק למכבי את המקררים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • למקררים המוצעים על ידו תקן iec או תקן רשמי מקביל.
 • מועסקים על ידו לפחות 3 טכנאי שירות, התקנה ותיקונים כולל רכב לכל טכנאי.
 • טכנאי השירות  בעלי תעודת הסמכה רשמית כטכנאים (לפחות) באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג אויר, חשמל.
 • בידיו אישור FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן (במידה והמקרר המוצע על ידו מוגדר ע"י היצרן כמקרר רפואי - Medical grade).
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת מקררים לאחסון חיסונים ו/או תרופות וכל השירותים הכרוכים בכך, לרבות שירותי אחזקה.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.
  ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 19.10.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.