19 דצמבר 2017 א' טבת תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 132/2015
שירותי ניקיון במעבדה הארצית (מגהלאב)

מכרז מספר: 132/2015
מועד פרסום: 8/09/2015
מועד אחרון להגשה: 27/10/2015
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 132/2015
שירותי ניקיון במעבדה הארצית (מגהלאב)

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ניקיון במעבדה הארצית ברחובות.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי האופציה להאריך את התקופה ב-3 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 8.9.15 ועד ליום 24.9.15 (לא כולל ערבי חגים ומועדים) בתמורה לתשלום סך של 1,500 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הוא או בעלי הזיקה אליו הינם בעלי ניסיון מוכח בכל אחת מ-4 השנים האחרונות, במתן שירותי ניקיון במתקן רפואי שהינו אחד מאלה בלבד: מעבדות ו/או בתי חולים ו/או מרפאות קופות חולים.
 • מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.
 • בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון - מאת משרד הכלכלה (לשעבר התמ"ת).
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, לא הורשע ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה בשל הפרת דיני העבודה, הכל בכפוף לחוק.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, לא נקנסו ע"י מפקח עבודה שמונה על פי החוק, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, הכל על פי החוק. יובהר כי מספר קנסות גם בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
 • ערך שעת עבודה לעובד (כולל תנאים סוציאליים), כמפורט בעמ בטופס ההצעה - נספח ב', לא יפחת מ-38.85 ₪, לא כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף לחוק ולהוראות משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת).
 • מעסיק לפחות 200 עובדים העוסקים בשרות נשוא מכרז זה, מתוכם לפחות 80 עובדים עם וותק של שנתיים ומעלה כל אחד, אצל המציע.
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 • רכש את מסמכי המכרז ובידו קבלה המעידה על כך, והשתתף בכנס ספקים.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mailto:mandel_an@mac.org.il..
ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 27.10.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.