20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 131/2015
לאספקת והתקנת חיפויי קירות, מגיני קירות ומגיני פינות

מכרז מספר: 131/2015
מועד פרסום: 17/09/2015
מועד אחרון להגשה: 15/11/2015
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 131/2015
לאספקת והתקנת חיפויי קירות, מגיני קירות ומגיני פינות

 
מכרז פומבי רגיל מס' 131/2015
לאספקת  והתקנת חיפויי קירות, מגיני קירות ומגיני פינות
מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק המסוגל לספק ולהתקין חיפויי קירות, מגיני קירות ומגיני פינות (להלן "מגיני קירות") במתקני מכבי בכל רחבי הארץ.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי האופציה להאריך את התקופה ב-2 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00 (לא כולל ערבי חגים, חגים ומועדים). כל זאת, החל מיום 17.9.15 ועד ליום 13.10.15, בתמורה לתשלום סך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2014-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 800,000 ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ. במקרה שבו המציע אינו הנציג המורשה, בידיו אישור מהנציג המורשה בארץ לפיו הינו מוסמך ומאושר למכירה, להספקה ולהתקנה.
 • מסוגל לספק ולהתקין למכבי את מגיני הקירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל בארבע השנים האחרונות לפחות באספקה והתקנה, בפריסה ארצית, של מגיני קירות וכל השירותים הכרוכים בכך. 
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 • רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.
  ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 15.11.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.