18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 133/2015
שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי ושירותים נלווים

מכרז מספר: 133/2015
מועד פרסום: 15/10/2015
מועד אחרון להגשה: 30/11/2015
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 133/2015
שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי ושירותים נלווים

 
מכרז פומבי רגיל מס' 133/2015
שירותי השכרת רכבים בשיטת ליסינג תפעולי ושירותים נלווים
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי השכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי וכן שירותים נלווים המוגדרים במסמכי המכרז ובמפרט.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-חמש תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. הכנסותיו בשנים 2014-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 10 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.
 3. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים רצופות במתן שירותי ליסינג תפעולי לרכב וכל השירותים המוגדרים במפרט.
 4. מסוגל לספק למכבי את שירותי השכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי וכן השירותים המוגדרים במפרט - בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר (למעט שירותי מוסך וגרירה).
 5. בעל צי רכב הכולל לפחות 700 כלי רכב.
 6. בעל פריסה ארצית של מוקדים, מתוכם לפחות שני מוקדים של המציע עצמו שאינם מנוהלים באמצעות קבלן משנה.
 7. במועד הגשת ההצעה, מספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב, ל-3 גופים לפחות, כאשר לפחות לאחד מהם הוא מספק 150 כלי רכב או יותר.
 8. יגיש הצעה לפחות ל-4 יצרנים, מתוך הרשימה נספח ח' למסמכי המכרז, לכל קטגוריה בטופס ההצעה, למעט קטגוריה 5 בה נדרשת הצעה ליצרן אחד לפחות.
 9. מנהל מערכת ממוחשבת לניהול צי הרכב.
 10. מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה.
 11. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 12. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 15.10.15 ועד ליום 29.10.15 בתמורה לתשלום סך של 1500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 30.11.15 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. 
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.