11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי דו שלבי מס' 134/2015
לאספקת מערכת ניהול חבר

מכרז מספר: 134/2015
מועד פרסום: 29/10/2015
מועד אחרון להגשה: 25/01/2016 בשעה 12:00.
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי דו שלבי מס' 134/2015
לאספקת מערכת ניהול חבר

 
מכרז פומבי דו שלבי מס' 134/2015
לאספקת מערכת ניהול חבר
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מערכת ניהול חבר. המערכת מיועדת לנהל את כלל ההיבטים המנהליים של החבר. המערכת תוקם בהתאמה לחוקים ולכללים בדין הישראלי, והכל על פי מסמכי מכרז זה ובלוחות הזמנים אשר נקבעו וייקבעו ובתמורה, וכמפורט בהסכם , במפרט ובמסמכי האפיון.
ההצעות תכלולנה, בין היתר,  פיתוח, אספקה, התקנה ויישום של המערכת, על כל מרכיביה, לרבות הדרכה למשתמשים, הטמעת המערכת לאחר הפעלתה ועם אופציה למתן שירותי תחזוקה למערכת ולמרכיביה בהתאם להנחיות המופיעות במפרט.
המכרז כולל שני  מרכיבי יישום מרכזיים: מערך לניהול החבר תוך שימוש בטכנולוגיות SAP ומיקרוסופט ; ומערך התחשבנות מול חברי הקופה על בסיס מודול ה-TRM (Tax and Revenue Management) למגזר הציבורי של חברת SAP.
ההתקשרות היא לתקופה מוערכת של כ-36 חודשים.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
2. הכנסותיו בשנים 2012-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפות בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים שלו הן 50 מיליון ₪ לפחות לכל אחת מהשנים 2012-2014.
3. הינו בעל נסיון מוכח בישראל, במהלך 5 השנים האחרונות, בהקמה ובמתן שירות ותחזוקה של לפחות מערכת דומה אחת בטכנולוגיית SAP, באחריות מלאה של הספק כספק מוביל, שהינה בהיקף כספי של מעל 5 מיליון ₪.
4. הספק (או לחילופין ספק המשנה הבכיר המוצע) הינו שותף של יצרן הטכנולוגיה מיקרוסופט בתחום ה-CRM. בהצעתו יציג הספק אישור על היותו (או לחילופין היות ספק המשנה הבכיר המוצע) שותף של יצרן הטכנולוגיה מיקרוסופט בתחום ה-CRM. תינתן עדיפות לשותף GOLD של מיקרוסופט בתחום ה-CRM.
5. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 250,000 ₪.
6. יעמוד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
7. במעמד רכישת מסמכי המכרז, המציא טופס סודיות חתום ומאומת.
8. רכש  את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס ספקים חובה, שיתקיים ביום 18.11.15 בתל-אביב.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 29.10.15 ועד ליום 12.11.15 בתמורה לתשלום סך של 5,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 25.1.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.