11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 123/2015
לאספקת ציוד מחשוב ושרותי תחזוקה

מכרז מספר: 123/2015
מועד פרסום: 09/11/2015
מועד אחרון להגשה: 31/12/2015 בשעה 12:00.
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 123/2015
לאספקת ציוד מחשוב ושרותי תחזוקה 

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי מחשבים אישיים, שרתים, מדפסות ומתכלים למדפסות, סורקים, ציוד היקפי וציוד נילווה (להלן "הציוד"), וכן שירותי תחזוקה לציוד בפריסה ארצית.
הספקים הזוכים יספקו למכבי את כל הציוד ואת שירות התחזוקה באתרי מכבי ובמרפאות רופאים עצמאיים במחוזות, בחלוקה על פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.
לצורך רכישת שרתים וציוד נלווה לשרתים עבור חדרי ה- Data Center, מכבי רשאית לבצע תיחור בין שני הספקים הזוכים.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי האופציה להאריך את התקופה ב-7 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם.

רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2012-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 10 מיליון ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מיצרני הציוד המוצע על ידו כי הוא נציגם המורשה למכירה, התקנה ותחזוקה בישראל
 • מסוגל לספק למכבי את הציוד ושירותי התחזוקה בפריסה ארצית על-פי ה-SLA המוגדר בהסכם ההתקשרות.
 • מסוגל לספק למכבי את שירות התחזוקה בפריסה ארצית בעצמו, ולא באמצעות קבלן משנה. רק באילת וסביבתה הספק הזוכה יהא רשאי לספק את שירות התחזוקה בלבד באמצעות קבלן משנה, בכפוף לאישור מראש של מכבי.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של ארבע שנים לפחות באספקת הציוד המוצע ושירותי התחזוקה.
 • מפעיל מערך שרות ומוקד מאוייש המעניק שרותי תחזוקה ותמיכה בפריסה ארצית למינימום 7,500 תחנות עבודה, עבור 3 ארגונים לפחות, כשבכל אחד מהארגונים לפחות 2,500 תחנות עבודה הנמצאות בלפחות 100 אתרים שונים ברחבי הארץ.
 • מפעיל מערך שירות המעניק שירות תחזוקה ותמיכה בפריסה ארצית ל-3 חדרי מחשב לפחות המכילים לפחות 150 שרתים פיזיים כל אחד.
 • מעסיק לפחות 10 טכנאים מומחים בעלי הסמכות מתאימות בתחומים הרלוונטיים להצעה.  
 • בעל תקן ISO 9001.
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • התחייב לקיים שיתוף פעולה תעשייתי והגיש תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי, בנוסח המצורף למכרז זה, הכל בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז-2007.
 • רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.

ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 9.11.15 ועד ליום 23.11.15, בתמורה לתשלום סך של  2,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.12.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.