18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 135/2015
שירותים לוגיסטיים והפצה עבור מוצרי מותג "מכבי קאר"

מכרז מספר: 135/2015
מועד פרסום: 16/11/2015
מועד אחרון להגשה: 14/01/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 135/2015
שירותים לוגיסטיים והפצה עבור מוצרי מותג "מכבי קאר"

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2015
שירותים לוגיסטיים והפצה עבור מוצרי מותג "מכבי קאר"
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי שירותים לוגיסטיים, הכוללים: ניהול מלאי, אחסון, ליקוט, שינוע, הפצה, מכירה ומתן שירות לקוחות, בפריסה ארצית לכל בתי המרקחת ברשת מכבי פארם, לרבות מחסן מכבי, ולבתי המרקחת הפרטיים שבהסדר עם מכבי עבור מוצרי המותג "מכבי קאר".
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות בנות 3 שנים בכל פעם.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. הכנסותיו בשנים 2014-2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו יהיו, לכל אחת מהשנים, לפחות, 30 מיליון ₪.
  דרישה זו נקבעה בשים לב לכך שמכבי תשלם לזוכה בעבור עמלת הפצה וכן גם עבור עלות המוצרים.
 3. בעל רישיון בית מסחר לתרופות תקף מטעם משרד הבריאות.
 4. הינו (בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה מטעמו) בעל ידע וניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים (בשנים 2014-2012), באספקת השירותים נשוא מכרז זה וכל הכרוך בכך, ללקוח אחד לפחות, עם לפחות 250 נקודות חלוקה בפריסה ארצית\
 5. מסוגל לספק למכבי את השירותים, לרבות שירותי השינוע למוצרים כמפורט במפרט, בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו.
 6. הוא וקבלני המשנה מטעמו עומדים בנהלי משרד הבריאות (נוהל 126 "תנאי אחסון והובלה של תכשירים" ונוהל 130 "תנאי הפצה נאותים לתכשירים").
 7. הרכבים שישמשו לשינוע המוצרים (על ידי המציע ו/או קבלני משנה מטעמו) יהיו כלי רכב ייעודיים להובלת תכשירים בתנאי אחסון בטמפרטורת החדר לפי נוהלי משרד הבריאות.
 8. הינו בעל מערכת קשר סלולרי ו/או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו (לרבות של קבלני משנה מטעמו), המאפשרת קשר שוטף עם הנהגים.  
 9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 16.11.15 ועד ליום 3.12.15 בתמורה לתשלום סך של  1500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 14.1.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.