20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 105/2015
לעבודות שיפוץ והתאמה במרכז רפואי בלפור, תל אביב

מכרז מספר: 105/2015
מועד פרסום: 10/12/2015
מועד אחרון להגשה: 18/01/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 105/2015
לעבודות שיפוץ והתאמה במרכז רפואי בלפור, תל אביב

מכרז פומבי רגיל מספר 105/2015
לעבודות שיפוץ והתאמה במרכז רפואי בלפור, תל אביב
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה להגיש הצעות לביצוע  עבודות  שיפוץ והתאמה במרכז הרפואי ברחוב בלפור 10 בתל אביב.
העבודות תבוצענה בשלבים ויקבע סדר קדימויות שיתואם מראש עבור כל שלב לפי ארגון אכלוס האזורים במרפאה. בין שלבי הביצוע תהיה תקופת המתנה לאכלוס השטח המשופץ ופינוי השטח המיועד לשיפוץ.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
  1. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  3. הכנסותיו בשנים 2012-2014 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 4 מיליון  ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
  4. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2014. אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות הכספיים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  5. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג'-1 לפחות.
  6. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל (בנוסח מצורף) כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  7. בנה לפחות 3 פרויקטים, במהלך 3 השנים האחרונות (2013-2015) (לפחות אחד מהם בשנת 2015 גם אם טרם הושלמה בנייתו), שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחד מהם שווה לפחות למחצית ההיקף כאמור של הצעת המציע במכרז. יש להמציא רשימה מפורטת אשר מעידה על ביצוע העבודות, בצירוף רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל.
  8. המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי.
  10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בסיור קבלנים.
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכיו, תמורת המחאה בסכום של 1000 ש"ח (כולל מע"מ), לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 10.12.15 ועד ליום 21.12.15 ימים א–ה, בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה.
מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן באופן ועד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני  mandel_an@mac.org.il.
סיור קבלנים ייערך ביום ג', 22.12.15. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.  תותר השתתפות בסיור הקבלנים אך ורק למי  שרכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', 18.1.16 עד השעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.