17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 137/2015
לאספקת מערכות לצילומי רנטגן DR, התקנתן ותחזוקתן

מכרז מספר: 137/2015
מועד פרסום: 24/12/2015
מועד אחרון להגשה: 15/02/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 137/2015
לאספקת מערכות לצילומי רנטגן DR, התקנתן ותחזוקתן

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2015
לאספקת מערכות לצילומי רנטגן DR, התקנתן ותחזוקתן
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד, המסוגל לספק ולהתקין מערכות רנטגן תקרתיות מסוגDR  לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים, במכוני הדימות של מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהן.
ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש השנים 2016-2018, במהלכן תירכשנה עד 10 מערכות (הערכה בלבד).
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות אופציה נוספות, של שנה כל אחת (2019 ו-2020). מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2014-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 3 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור בכתב מהיצרן, תקף למועד הגשת ההצעה, כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי חדר צילום, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, בעצמו או באמצעות יצרן המערכת, ולא על-ידי קבלן משנה / אחר.
 • למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או  אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת והתקנת חדרי צילום רנטגן (לאו דווקא DR), על כל רכיביהם, אחזקתם השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך. 
 • למציע וליצרן ביחד, ניסיון של לפחות 3 שנים במתן שרות אחזקה שוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך לחדרי צילום רנטגן (לאו דווקא DR).
 • הספק סיפק והתקין חדרי צילום מסוג DR של יצרן הדגם המוצע, לפחות ל-3 מכוני רנטגן בארץ.
 • ליצרן המערכת המוצעת ותק של 10 שנים לפחות, בייצור חדרי צילום רנטגן (לאו דווקא DR).
 • ליצרן המערכת ותק של 3 שנים לפחות, בייצור חדרי צילום רנטגן מסוג DR.
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש  את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס ספקים חובה, שיתקיים ביום 13.1.16 בתל-אביב
  ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 24.12.15 ועד ליום 6.1.16, בתמורה לתשלום סך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
  ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 15.2.16 בשעה 12:00 בדיוק. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.