17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 139/2015
לאספקת כרטיסי שי אלקטרוניים לחג הפסח תשע"ו

מכרז מספר: 139/2015
מועד פרסום: 28/12/2015
מועד אחרון להגשה: 21/01/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 139/2015
לאספקת כרטיסי שי אלקטרוניים לחג הפסח תשע"ו


מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי כרטיסי שי אלקטרוניים לחג הפסח תשע"ו.
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לחג ראש השנה תשע"ז.
לא יבוצע משא ומתן.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. הכנסותיו  בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 4 מיליון  ₪, לכל אחת מהשנים.
 3. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של השנתיים האחרונות לפחות, באספקת כרטיסי שי אלקטרוניים וכל השירותים הכרוכים בכך. 
 4. הניסיון כולל אספקת כרטיסי שי אלקטרוניים לפחות לשלושה ארגונים גדולים, של לפחות 2,000 כרטיסים  לכל ארגון,  לכל שנה בשנתיים האחרונות.
 5. מגוון הרשתות בכרטיס השי המוצע כולל לפחות 15 רשתות שיווק, מהן לפחות רשת מזון אחת, כאשר מספר נקודות המכירה של כל אחת מ-15 הרשתות הנ"ל לא יפחת מ-10 בפריסה ארצית (לפחות בערים ירושלים, תל אביב, חיפה, ובאר שבע).
 6. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
 7. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 28.12.15  ועד יום 3.1.16  בתמורה לתשלום של  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.1.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.