18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 110/2016
לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע

מכרז מספר: 110/2016
מועד פרסום: 14/1/2016
מועד אחרון להגשה: 25/02/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 110/2016
לאספקת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע לבתי מרקחת ברחבי הארץ, לשימוש חברי מכבי. מכל זוכה ייבחר דגם אחד.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו בשנים 2013-2014 , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
  3. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  4. לדגם המוצע אישור אמ"ר.
  5. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  6. מסוגל לספק למכבי את מדי לחץ הדם נשוא מכרז זה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט הפצה לנקודות המכירה.
  7. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת מדי לחץ דם דיגיטליים ביתיים למדידה בזרוע וכל השירותים הכרוכים בכך.
  8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.

המעוניין להשתתף במכרז, רשאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 14.1.16 ועד ליום 28.1.16 בתמורה לתשלום של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 25.2.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.