19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 112/2016
למכירת זכויות בנכסי מכבי וקרן מכבי ברחוב עקיבא 34 פינת רחוב ירמיהו, בני-ברק

מכרז מספר: 112/2016
מועד פרסום: 19/1/2016
מועד אחרון להגשה: 29/03/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 112/2016
למכירת זכויות בנכסי מכבי וקרן מכבי ברחוב עקיבא 34 פינת רחוב ירמיהו, בני-ברק


מטרת מכרז זה הינה ליצור התקשרות בין מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") וקרן מכבי (להלן: "הקרן") לבין הזוכה, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס מכבי, כהגדרתו במסמכי המכרז, ואת זכויות הקרן בנכס הקרן, כהגדרתו במסמכי המכרז, והכל על פי התנאים המפורטים בהסכמי המכר ובמסמכי המכרז.
ככל שתוגשנה במכרז הצעות זהות לרכישת הנכס (כהגדרתו במסמכי המכרז) שהן המיטביות ביותר עבור המזמינות, ייערך הליך תחרותי נוסף לרכישת הזכויות בשני הנכסים, בין מציעים אלה.
המזמינות לא תשלמנה דמי תיווך.
רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
 2. אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 3. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 4. המציע סייר בנכס, לאחר רכישת מסמכי המכרז, ובין התאריכים 15-18.2.16.
 5. המציע יצרף שני כתבי ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו כדלקמן:
  בגין הצעתו לרכישת נכס מכבי – הערבות תעמוד על סך של 100,000 ₪.
  בגין הצעתו לרכישת נכס הקרן – הערבות תעמוד על סך של 50,000 ₪.
  המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 19.1.16 ועד יום 11.2.16 בתמורה לתשלום של  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 29.3.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.