17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 112/2016
למת ן שירותי כח אדם זמני

מכרז מספר: 111/2016
מועד פרסום: 25/1/2016
מועד אחרון להגשה: 10/03/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2016
למתן שירותי כח אדם זמני


מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד 4 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי כח אדם זמני בפרישה ארצית.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-3 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. הכנסותיו בשנים 2012-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 10 מיליון ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
 3. בעל רישיון בר תוקף מטעם משרד העבודה על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א התשנ"ו - 1996.
 4. המציע הוא ספק בעל הסמכה של מערכת לניהול איכות ת"י ISO 9000 .
 5. תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 13 (ג) לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א ו/או צו הרחבה, התשנ"ו 1996.
 6. בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים רצופות (2013-2015) לפחות במתן שירותי כ"א זמני כאשר הניסיון הוא בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז.
 7. השרות נשוא המכרז ניתן ל- 3 ארגונים בפרישה ארצית, כאשר בכל אחד מהם מועסקים לפחות 5000 עובדים בשלוש השנים האחרונות, בהיקף שלא יפחת מ – 30 עובדים זמניים בחודש בכל אחד מהארגונים.
 8. בעל ניסיון בהעסקת עובדים בחלק או בכל תחומי הפעילות נשוא המכרז (כמפורט בנספח א'1).
 9. למציע משרדים המספקים שירותי כ"א בפרישה ארצית,  לפי האזורים : מרכז, שרון, צפון, דרום, ירושלים והשפלה (מינימום משרד אחד לכל אזור).
 10. ביכולתו לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 11. המציע מקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים.
 12. המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
 13. המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה;
  "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים .
 14. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 15. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 25.1.16 ועד ליום 8.2.16, בתמורה לתשלום סך של  1500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 10.3.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.