24 נובמבר 2017 ו' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי דו שלבי מספר 113/2016
לביצוע סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים מבוססי אירוע

מכרז מספר: 113/2016
מועד פרסום: 4/2/2016
מועד אחרון להגשה: 31/03/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי דו שלבי מספר 113/2016
ללביצוע סקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים מבוססי אירוע


מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד לביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות באמצעות ראיונות טלפוניים רציפים מבוססי אירוע כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 1 מיליון ₪, לכל אחת מהשנים.
 • עוסק בחמש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז (2015-2011) במתן שירותי מחקר כמותי בישראל בתחום סקרי שוק, דעת קהל בכלל וסקרי שביעות רצון לקוחות בפרט, לרבות ניתוח תוצאות והגשת דוחות מחקר.
 • ביצע בחמש השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז (2015-2011) סקרים טלפוניים בהיקף של לפחות 5,000 ראיונות בחודש; וסקרי שביעות רצון טלפוניים רציפים מבוססי אירוע (במתכונת הסקר המבוקש) בהיקף של לפחות 2,500 ראיונות בחודש בכ-100 יחידות נותנות שירות מוערכות.
 • מעסיק לפחות 10 עובדים קבועים, לדוגמא: הנהלה, צוות המחקר ועוזרי מחקר (לא כולל צוות מוקד וסוקרים).
 • ביכולתו להקצות לפחות 20 עמדות טלפוניות, במוקד בבעלותו או במוקד חיצוני, לצורך ביצוע השירות נשוא מכרז זה.
 • מעסיק מנהל/ת פרויקט שישמש כאיש קשר לעבודה מול מכבי, בכל ההיבטים הנוגעים לביצוע הסקרים.
  מנהל/ת הפרויקט בעל תואר שני לפחות, ועסק לפחות בחמש שנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז (2015-2011) בניהול ו/או תפעול סקרי שביעות רצון לקוחות עבור לקוחות אסטרטגיים של הספק. 
 • מעסיק איש מחשוב בעל ידע וניסיון של לפחות שנה, בתמיכה במערכות הממוחשבות לביצוע הסקרים, בניית סקרים, קליטת קבצים וכו'.
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש  את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס ספקים חובה, שיתקיים ביום 23.2.16 בתל-אביב
  ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 4.2.16 ועד ליום 18.2.16 בתמורה לתשלום סך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
  ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.3.16 בשעה 12:00 בדיוק. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.