18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 102/2016
לעבודות שיפוץ והתאמה במרכז רפואי ירוחם

מכרז מספר: 102/2016
מועד פרסום: 1/2/2016
מועד אחרון להגשה: 16/03/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 102/2016
לעבודות שיפוץ והתאמה במרכז רפואי ירוחם


מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה  לקבל הצעות מקבלנים לביצוע  עבודות שיפוץ והתאמה במרכז רפואי מכבי בירוחם בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
העבודות מתייחסות לשיפוץ והתאמה במרפאה הקיימת במספר שלבים. המרכז הרפואי לא יפונה מעובדי/לקוחות מכבי, תמשך בו הפעילות השוטפת למתן שירות רפואי,  למעט אזורי השיפוץ וכפי שתורה מכבי בכל שלב ושלב. העבודה תבוצע בד בבד עם המשך מתן השירות במרכז הרפואי .
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
  1. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  3. הכנסותיו בשנים 2012-2014 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 3 מיליון  ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
  4. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2014. אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות הכספיים כאמור לעיל, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  5. בידיו אישור כחוק ותקף למועד הגשת ההצעה בדבר רישומו כקבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג'-1, ענף משנה 130  לפחות.
  6. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל (בנוסח מצורף) כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  7. בנה לפחות 3 פרויקטים, במהלך 3 השנים האחרונות (2013-2015), שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחד מהם שווה לפחות למחצית ההיקף כאמור של הצעת המציע במכרז. יש להמציא רשימה מפורטת אשר מעידה על ביצוע העבודות, בצירוף רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל.
  8. המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  9. עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום ה', 11.2.16. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.  תותר השתתפות בסיור הקבלנים אך ורק למי  שרכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב.
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכיו, תמורת המחאה בסכום של 1000 ש"ח (שלא יוחזר), לפקודת מכבי שירותי בריאות, החל מיום 1.2.16 ועד ליום 10.2.16 ימים א–ה, בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, בהיכל הסיטי קומה 14, אצל גברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או מי שימונה במקומה.
מציע המעוניין להציג שאלות (בנוגע למכרז ומסמכיו בלבד) יעשה כן באופן ועד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני  mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד', 16.3.16 עד השעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.