15 יוני 2021 ה' תמוז תשפ"א

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר