19 יוני 2019 ט"ז סיון תשע"ט

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר