28 ספטמבר 2021 כ"ב תשרי תשפ"ב

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר