14 אוקטובר 2019 ט"ו תשרי תש"פ

פטורים ממכרז

בינוי ונדל"ןציוד רפואיציוד משקימחשובאחר