17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2016
לרכישת שירותים ומוצרים בתחום הביטוח הפנסיוני

מכרז מספר: 114/2016
מועד פרסום: 8/2/2016
מועד אחרון להגשה: 17/04/2016 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2016
לרכישת שירותים ומוצרים בתחום הביטוח הפנסיוני


מכבי שירותי בריאות מעונינת לקבל הצעות עבור עובדיה, ועובדי קבוצת מכבי, לקרן פנסיה ומוצרי ביטוח; קרן השתלמות; ושירותי חברת הסדר.
מכבי וקבוצת מכבי יתקשרו עם חמישה זוכים:
א. חברה מנהלת של קרן פנסיה – אשר תגיש הצעה לקרן פנסיה חדשה מקיפה וקרן פנסיה כללית  (להלן: "קרן פנסיה").
ב. חברת ביטוח – אשר תגיש הצעה לביטוחי מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי, כיסוי זמני למקרה פטירה ונכות לעובד חדש והרחבה למבוטחים בקרן הפנסיה להגדרת נכות עיסוקית ("מטריה ביטוחית") ולרכיבי שכר עליהם אין הפרשות מלאות (להלן ביחד: "מוצרי ביטוח").
ג. חברה לניהול הסדרים פנסיוניים - אשר תגיש הצעה לשירותי שיווק פנסיוני ושירותי תפעול וסליקה (להלן: "חברת הסדר").
ד. שתי חברות מנהלות של קרנות השתלמות (להלן: "קרן השתלמות").
מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות את השירותים המפורטים לעיל, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים המפורטים לעיל היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם, מול כל אחד מהזוכים בנפרד, ב- 3 תקופות נוספות בנות עד 3 שנים בכל פעם.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תנאים מוקדמים לכל אחד מהמציעים:
  1.1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  1.2. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט השירות הרלבנטי להצעתו, ובציון האיכות המזערי הנדרש כמפורט באמות המידה.
  1.3. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  2. תנאים מוקדמים עבור מציע קרן פנסיה:
 2. ההצעה עבור קרן הפנסיה ומוצרי הביטוח הוגשו במעטפה אחת כהצעה אחת משותפת, כאשר כל גוף יהיה אחראי אך ורק על הצעתו. יובהר, כי חברה מנהלת של קרן פנסיה שבמעטפת הצעתה לא הוגשה הצעה מחברת ביטוח הצעתה תיפסל.
  2.2. למציע אישור כחברה מנהלת של קרן הפנסיה המוצעת כקרן פנסיה מקיפה חדשה– כמשמעה בתקנות קופ"ג.
  2.3. למציע אישור כחברה מנהלת של קרן הפנסיה המוצעת כקרן פנסיה כללית– כמשמעה בתקנות קופ"ג.
  2.4. ככל שבקרן הפנסיה המקיפה החדשה המוצעת מספר עמיתים פעילים הנמוך מ-100,000 במועד הגשת הצעת ההצעה, תחוייב החברה המנהלת המציעה בהצגת אישור קיומו של ביטוח משנה, הן כללי והן לקטסטרופות. 
  2.5. לקרן הפנסיה המקיפה החדשה המוצעת ותק של 5 שנים לפחות כקרן פנסיה מקיפה חדשה, על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
  2.6. בקרן הפנסיה המקיפה החדשה המוצעת לפחות 20,000 עמיתים פעילים (עמית פעיל הינו עמית שמשולמים בגינו דמי גמולים לקרן לרבות בגין תשלום לרכישת כיסוי ביטוח לנכות ושאירים ו/או עמית הזכאי לקבלת פנסיית נכות מהקרן ו/או עמית בתקופת ארכת הביטוח שלא נמשכו מחשבונו, בתקופת ארכת הביטוח, סכומי מרכיב תגמולי המעסיק ומרכיב תגמולי עובד).
  2.7. בקרן הפנסיה הכללית המוצעת, לפחות 1,500 עמיתים פעילים (עמית פעיל הינו עמית שמשולמים בגינו דמי גמולים לקרן, לרבות בגין תשלום לרכישת כיסוי ביטוח לנכות ושאירים ו/או עמית הזכאי לקבלת פנסיית נכות מהקרן ו/או עמית בתקופת ארכת הביטוח שלא נמשכו מחשבונו, בתקופת ארכת הביטוח, סכומי מרכיב תגמולי המעסיק ומרכיב תגמולי העובד).
  2.8. דמי הניהול המוצעים יעמדו על השיעורים המוגדרים – בשני מסלולים - כמפורט במסמכי המכרז. הצעה שתכלול דמי ניהול שאינם בהתאם להוראות המכרז - תיפסל.
 3. תנאים מוקדמים עבור מציע מוצרי ביטוח:
  3.1. המציע הינו בעל רישיון מבטח ישראלי בתוקף בענף "ביטוח חיים" כמשמעותו בסעיף 15 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, שהעניק המפקח על הביטוח כמשמעו בחוק הפיקוח.
  3.2. לחברת הביטוח וותק של 5 שנים לפחות כחברת ביטוח לביטוחי חיים ומנהלים, למוצרי א.כ.ע וכיסויי סיכון למקרה פטירה. 
  3.3. הפרמיה לא.כ.ע לבעלי תכנית ביטוח מנהלים – כקבוע במסמכי המכרז.
  3.4. דמי הניהול המוצעים לביטוח מנהלים יעמדו בשיעורים כקבוע במסמכי המכרז.
  3.5. ההצעות עבור מוצרי הביטוח וקרן הפנסיה הוגשו במעטפה אחת כהצעה אחת משותפת, כאשר כל גוף יהיה אחראי אך ורק על הצעתו. יובהר, כי חברת ביטוח שבמעטפת הצעתה לא הוגשה הצעה מחברה מנהלת של קרן פנסיה, ההצעה תפסל.
 4. תנאים מוקדמים עבור מציע קרן השתלמות:
  4.1. למציע אישור ממשרד האוצר כחברה מנהלת של קרנות השתלמות – כמשמען בתקנות קופ"ג, ולניהול הקרן המוצעת.
  4.2. לקרן ההשתלמות המוצעת ותק של 5 שנים לפחות, על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
  4.3. מספר העמיתים הפעילים הכולל בכל קרנות ההשתלמות שמנהל המציע הינו לפחות 20,000 (עמית פעיל הינו עמית שמשולמים בגינו דמי הפקדה לקרן, ברבעון האחרון טרם מועד הגשת ההצעה למכרז).
  4.4. שיעור דמי הניהול השנתי, בכל אחת מקרנות ההשתלמות, כמוגדר במסמכי המכרז.
 5. תנאים מוקדמים עבור חברת הסדר:
  5.1. בעלת רשיון סוכן תאגיד, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
  5.2. בעלת ניסיון מוכח במתן שרותי תפעול, סליקה פנסיונית, שירותי יעוץ ולווי לעובדים ולמעסיקים בעת פרישה, ב-4 גופים לפחות. ב-3 מהם, לפחות 1,000 עובדים הנכללים בהסדר תפעול וסליקה חודשי שוטף של לפחות 24 חודשים רצופים  טרם מועד הגשת ההצעה, וכן לפחות גוף ציבורי אחד  בו לפחות 300 עובדים הנכללים בהסדר תפעול וסליקה חודשי שוטף של לפחות 24 חודשים רצופים  טרם מועד הגשת ההצעה ("גוף ציבורי" – גוף ממשלתי, קופת חולים, "גוף נתמך" כהגדרתו בחוק יסודות התקציב וכדו').
  5.3. חברת ההסדר ערוכה לביצוע סליקת תשלומים וממשק מעסיקים העונה על דרישות אגף שוק ההון באוצר, שנכנסו לתוקף במשכורת חודש ינואר 2016 .
  5.4. בעלת  פתרון תפעולי לריבוי סוכנים.
  עמידת המציע בכל התנאים המוקדמים המפורטים והרלבנטיים להצעתו, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
  המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 8.2.16 ועד ליום 22.2.16, בתמורה לתשלום סך של  5,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 17.4.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.