19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 103/2016
לעבודות בינוי במרכז רפואי ברחוב הופיין, חולון

מכרז מספר: 103/2016
מועד פרסום: 18/02/2016
מועד אחרון להגשה: 03/04/2016 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 103/2016
לעבודות בינוי במרכז רפואי ברחוב הופיין, חולון

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 103/2016
לעבודות בינוי במרכז רפואי ברחוב הופיין, חולון
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע העבודות כדלקמן: עבודות בינוי
במרכז רפואי מכבי ברחוב הופיין 13 בחולון , בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
במכרז זה יתקיים הליך תחרתי נוסף.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל. 
 2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 .
 3.  הכנסותיו בשנים 2012-2014 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות
  הכספיים השנתיים שלו, הן 6,500,000 ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
 4. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים ליום 31.12.2014 .
 5. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות
  הנדסה בנאיות, התשכ"ט- 1969 , והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים
  המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג'- 2 לפחות.
 6. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל )בנוסח מצורף( כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני
  עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
 7. בנה לפחות 3 פרויקטים, במהלך 3 השנים האחרונות ) 2013-2015 ( שההיקף הכספי או הכמותי
  של כל אחד מהם שווה לפחות למחצית ההיקף כאמור של הצעת המציע במכרז. יש להמציא רשימה
  מפורטת אשר מעידה על ביצוע העבודות, בצירוף רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל.
 8. המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 250,000 .₪
 9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום א', 6.3.16 . ההשתתפות
  בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. תותר השתתפות בסיור
  הקבלנים אך ורק למי שרכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב.
  כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכיו, תמורת המחאה בסכום של 1,500 ש"ח )שלא
  יוחזר(, לפקודת מכבי שירותי בריאות, החל מיום 18.2.16 ועד ליום 1.3.16 , בימים א -ה, בין השעות
  14.00-10.00 , במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27 , תל אביב, היכל הסיטי קומה - 14 , אצל גברת ענת מנדל,
  רכזת ועדת המכרזים או מי שימונה במקומה.
  מציע המעוניין להציג שאלות )בנוגע למכרז ומסמכיו בלבד( יעשה כן באופן ועד למועד שנקבע במסמכי
  המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il .
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א', 3.4.16 עד השעה 12:00 . הצעות שלא תוגשנה עד לאותו
  מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il . במקרה של סתירה בין האמור במודעה
  לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.