21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 101/2016
תיקון חיפוי מעטפת חיצונית במרכז רפואי רמת השרון

מכרז מספר: 101/2016
מועד פרסום: 14.3.2016
מועד אחרון להגשה:  8.5.2016
מסמכי המכרז >>
מפרט מיוחד >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 101/2016
תיקון חיפוי מעטפת חיצונית במרכז רפואי רמת השרון

מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע עבודות לתיקון חיפוי מעטפת חיצונית במרכז הרפואי ברחוב הנצח 3 ברמת השרון, בהתאם למפרט, כתבי הכמויות ומסמכי המכרז.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
  1. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  2. בידיו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  3. הכנסותיו בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ לפחות לכל אחת מהשנים.
  4. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה - סיווג קבלן ג'-1 לפחות.
  5. בידיו תצהיר מהנדס (בנוסח המצ"ב כנספח ו'1) כשהוא חתום ע"י מהנדס ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  6. ביצע לפחות 2 פרויקטים של שיפוץ / חיפוי / תיקון / חיזוק מעטפת אבן / שיש, במהלך 4 השנים האחרונות (2012-2015). יש להמציא רשימה מפורטת אשר מעידה על ביצוע העבודות, בצירוף רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל.
  7. המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 20,000 ₪.
  8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום 4.4.16. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
תותר השתתפות בסיור הקבלנים אך ורק למי שרכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב להלן.
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכיו, תמורת המחאה בסכום של 500 ש"ח (שלא יוחזר), לפקודת מכבי שירותי בריאות, החל מיום 14.3.16 ועד ליום 31.3.16 ימים א-ה, בין השעות 14.00-10.00, משרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, בהיכל הסיטי קומה 14, אצל גברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או מי שימונה במקומה.
מציע המעוניין להציג שאלות (בנוגע למכרז ומסמכיו בלבד) יעשה כן באופן ועד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א', 8.5.16 עד השעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.