15 דצמבר 2017 כ"ז כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2016
לאספקת ערכות אבחון

מכרז מספר: 118/2016
מועד פרסום: 24.3.2016
מועד אחרון להגשה: 14.4.2016 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
נספח >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 118/2016
לאספקת ערכות אבחון

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי ערכות אבחון לפסיכולוגיה, התפתחות הילד, ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת ובריאות הנפש.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  3. מסוגל לספק למכבי את ערכות האבחון בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  4. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת ערכות אבחון וכל השירותים הכרוכים בכך.
  5. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 24.3.16 ועד ליום 31.3.16 בתמורה לתשלום  500  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 14.4.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.