17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2016
הדפסה וכריכת חוברות מכביתון

מכרז מספר: 115/2016
מועד פרסום: 28.3.2016
מועד אחרון להגשה: 23.5.2016
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 115/2016
הדפסה וכריכת חוברות מכביתון

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירות של קדם דפוס, הדפסה, כריכה, אריזה, אחסנה ואספקה של חוברות מכביתון למכבי – הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 1 מליון ₪ לכל אחת מהשנים.
 3. עליו להיות בעל יכולת לבצע בעצמו (ולא באמצעות קבלני משנה) את שלבי העבודה הבאים - קדם דפוס, להדפיס, לכרוך, לארוז, לאחסן ולהפיץ את מהדורות המכביתון השונות, בהיקף הנדרש ועל פי הנאמר במסמכי המכרז, למעט הובלה, עבודת שטנץ, פרפורציה, הטבעות ולימנציה שניתן לבצען באמצעות קבלני משנה.
 4. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות במתן השירותים נשוא מכרז זה או שירותים דומים להם וכל השירותים הכרוכים בכך.
 5. ברשותו כל המערכות הבאות:
  • מערכת להפקת לוחות עד לגודל גיליון  70100 X.
  • מדפסת להפקת העתקי שמש ביחס של 1:1.
  • מדפסת צבעונית להפקת אייריסים.
 6. ברשותו כל המכונות המפורטות להלן:
  • מכונת דפוס אופסט להדפסת גיליון 10070 X ס"מ עם לפחות ארבע יחידות הדפסה.
  • מכונת דפוס אופסט להדפסת גיליון 10070X ס"מ עם לפחות שמונה יחידות הדפסה.
  • מכונת דפוס רוטציה אחת בעלת יכולת הדפסה דו צדדית בריצה אחת על נייר גלילים של עד רוחב 96 ס"מ וכוללת לפחות 8 ראשי צבע להדפסה, במהירות השווה לפחות ל-25,000 גיליונות בשעה וכוללת יחידת ייבוש (תנור) ויחידת קיפול באותה ריצה.
 7. ברשותו כל המכונות המפורטות להלן (בהתאם לכמויות המפורטות):
  • שתי מכונות חיתוך נייר חשמליות (גיליוטינות) אשר אחת מהן לפחות מתאימה לחיתוך גיליונות נייר בגודל 10070 X ס"מ והשניה מתאימה לחיתוך גיליונות 7050 X ס"מ לפחות.
  • מכונת קיפול אחת לפחות המתאימה לקיפול נייר מודפס בגודל 70100X ס"מ.
  • מכונת איסוף וכריכת סיכות (שתי סיכות לפחות) עם 5 תחנות איסוף לפחות.
 8. ימציא כתב ערבות הגשה להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 28.3.16 ועד ליום 14.4.16 בתמורה לתשלום  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.5.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.