16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2016
לאספקת מגירות לאחסון תרופות

מכרז מספר: 116/2016
מועד פרסום: 4.4.2016
מועד אחרון להגשה: 17.5.2016 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >> 
עדכונים למפרט – נספח א' >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 116/2016
לאספקת מגירות לאחסון תרופות

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מגירות לבתי המרקחת לצורך אחסון תרופות. הכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2015-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, הן לפחות 200,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות (בשנים 2013-2015) באספקת מגירות לאחסון תרופות לבתי מרקחת וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.4.16 ועד ליום 12.4.16 בתמורה לתשלום  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 17.5.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.