19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2016
אספקת ואחזקת מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות, לבדיקה על ידי טכנאיות

מכרז מספר: 121/2016
מועד פרסום: 02.05.2016
מועד אחרון להגשה: 6.6.2016 בשעה 12:00
מסמכי המכרז >> 
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2016
לאספקת ואחזקת מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות, לבדיקה על ידי טכנאיות

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות, לא לסקירות,  המיועדות לבדיקה ע"י טכנאיות, להתקינן באתרי מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהן. הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2014 ו- 2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, על פי אישור רו"ח, הן לפחות 1 מיליון ₪, לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות, נשוא מכרז זה, בהתאם להצעתו, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, ביקורת טכנית, ותיקונים נדרשים, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • ליצרן המערכות ותק של 5 שנים לפחות, בייצור מערכות US גניקולוגיות מיילדותיות נשוא מכרז זה, ואספקתן באירופה או ארה"ב או קנדה.
 • לספק או לספק וליצרן יחדיו,  ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת מערכות US גניקולוגיות מיילדותיות נשוא מכרז זה, על  כל רכיביהן וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • המערכת המוצעת (דגם קיים או דגם משודרג) פועלת לפחות 3 שנים בשלושה בתי חולים ציבוריים בארץ, מתוכם לפחות באחד ממרכזי הרפואה הגדולים – רמב"ם, בילינסון, איכילוב, הדסה, שיבא וסורוקה.
  לחילופין, המערכת פועלת לפחות 3 שנים ב-6 בתי חולים כלשהם בארץ.
 • בעל מערך שרות בישראל בפריסה ארצית הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה  מטעם היצרן ובעלי ניסיון של לפחות 3 שנים, כל אחד, בתחזוקת מערכות US גניקולוגיות מיילדותיות.
 • למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון איכות מזערי.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 (לא כולל ימי חג ומועד). כל זאת, החל מיום 2/5/2016 ועד ליום 15/5/2016 בתמורה לתשלום של  2,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 6.6.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.