17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח
מעודכן לתאריך  08.05.2016 

שינויים בביטוח הסיעודי

שינויים בביטוח הסיעודי

שינויים בביטוח הסיעודי בקבוצתי לחברי מכבי שירותי בריאות החל מיום שישי ה- 1 ביולי 2016

בשנת 2015 קיבלה מדינת ישראל החלטה להסדיר את תחום ביטוח הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות בחולים. כפועל יוצא של החלטה זו, יכנסלו לתוקף ביום 1 ביולי 2016 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים) התשע"ו - 2015.
תקנות אלו מחייבות את קיומה של פוליסה אחידה בכל קופות החולים וקבועות את הזכאות לתגמולי ביטוח אחידים בכל הקופות ובהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח.
לתשומת לבכם: לנרשמים למעבר בין הקופות החל מיום 16.09.2016, אשר היה להם ביטוח סיעודי בקופה הקודמת, יישמר רצף הזכויות  בביטוח הסיעודי.
עד למועד זה, מומלץ לבדוק בטרם הרישום כי אין איבוד זכויות. לפרטים נוספים התקשרו למוקד מכבי סיעודי 1-700-505-520 או *8497
לאור זאת, האריכה מכבי עם ההתקשרות עם כלל חברה לביטוח בע"מ לתקופה של 12 חודשים נוספים, והחל מיום 1 ביולי 2016 יוענק הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי מכבי שירותי בראות "מכבי סיעודי" במסגרת פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית חדשה בהתאם לדרישות התקנות.
כל חבר מכבי אשר יהיו מבוטחים בפוליסה שתסתיים ביום 30 ביוני 2016 - יועברו אל הפוליסה החדשה ברצף זכויות וללא צורך בחיתום רפואי.
מבוטחים אשר ביום 30 ביוני 2016 מקבלים תגמולי סיעוד מכוח הפוליסה הקודמת, ימשיכו לממש את זכאותם בהתאם לתנאי הפולסיה הקודמת. במידה ויחלימו טרם מיצוי מלוא זכאותם על פי הפוליסה הקודמת, יועברו להמשך הכיסוי הביטוחי בפוליסה החדשה ובהתאם לנאיה.