17 נובמבר 2017 כ"ח חשון תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 120/2016
למכירת זכויות בנכס ברחוב בני ישראל 6, שחמון, אילת

מכרז מספר: 120/2016
מועד פרסום: 09.05.2016
מועד אחרון להגשה: 23.6.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
מכתב נספח ב7 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 120/2016
למכירת זכויות בנכס ברחוב בני ישראל 6, שחמון, אילת

מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו להלן, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
ככל שתוגשנה במכרז הצעות זהות לרכישת הנכס, שהן המיטביות ביותר עבור מכבי, ייערך הליך תחרותי נוסף לרכישת הזכויות בנכס, בין מציעים אלה.
מכבי לא תשלם דמי תיווך.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • המציע יצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו, על סך של 10,000 ₪.
  • המציע סייר בנכס בין התאריכים 1-2.6.16, כמפורט במסמכי המכרז.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00 (לא כולל ימי חג ומועד). כל זאת, החל מיום 9.5.16 ועד יום 29.5.16, בתמורה לתשלום של  500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.6.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.