18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2016
לאספקת שירותי דפוס ושירותי שכפול

מכרז מספר: 122/2016
מועד פרסום: 20/06/2016
מועד אחרון להגשה: 02.08.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 

 
 

מכרז פומבי רגיל מספר 122/2016
לאספקת שירותי דפוס ושירותי שכפול

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגל/ים לספק למכבי שירותים כלהלן:
א. טפסים ועלונים, עלוני שיווק, חוברות שיווק, תוספות שחור לבן, תוספות מיוחדות (להלן "שירותי דפוס").
ב. צילום ושכפול מסמכים (להלן "שירותי שכפול").
הספק רשאי להגיש הצעה עבור שירותי דפוס ו/או עבור שירותי שכפול. במסגרת המכרז ייבחר בנפרד זוכה אחד לגבי שירותי דפוס וזוכה אחד לגבי שירותי שכפול (יתכן זוכה אחד לשני סוגי השירותים).
הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2015-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, כפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, או באישור רו"ח, הן לפחות 1 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בעל יכולת לספק למכבי את השירותים לגביהם הינו מגיש הצעה (שניהם או אחד מהם, לפי העניין) - שירותי דפוס ו/או שירותי שכפול כהגדרתם במכרז זה, בכוחות עצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט הובלת המוצרים, והפעולות הבאות: לימניציה, קפסולציה, הבלטות, לכה u.v, לכה וורניש, כריכה בחום והפקת לוחות דפוס, שאותן ניתן לבצע באמצעות קבלני משנה מטעמו.
 • בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, בכל אחד מהשירותים לגביו הוא מגיש הצעה במכרז זה. יובהר, כי ספק המגיש הצעה לשני השירותים, נדרש לניסיון של 5 שנים לפחות בכל אחד משני השירותים המוצעים.
 • ביחס לספק המגיש הצעה לשירותי שכפול - ברשותו לפחות שתי מכונות צילום דיגיטאליות – האחת צבעונית והשנייה שחור לבן, שכל אחת מהן מפיקה נייר בגודל A3 לפחות.
 • ימציא כתב ערבות הגשה להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 20.6.16 ועד ליום 4.7.16 בתמורה לתשלום  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 2.8.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.