19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2016
לאספקת שירותי ניקיון במתקני מכבי באילת

מכרז מספר: 123/2016
מועד פרסום: 30/06/2016
מועד אחרון להגשה: 08.08.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2016
לאספקת שירותי ניקיון במתקני מכבי באילת


מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ניקיון במתקני מכבי באילת, הכול על פי התנאים המפורטים במכרז הנדון, על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
 1. יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
 2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 3. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות 2 שנים רצופות עד מועד מכרז זה, במתן שירותי ניקיון וכל השירותים הכרוכים בכך במתקן רפואי שהינו אחד מאלה בלבד: בתי חולים ו/או מרפאות קופות חולים.
 4. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה. 
 5. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; "בעל שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. 
 6. למציע קיים משרד באילת וסביבתה הקרובה, העוסק בניהול שירותי ניקיון.
 7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 30,000 ₪.
 8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום ג', 19.7.16. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.  תותר השתתפות בכנס הספקים אך ורק למי  שרכש את מסמכי המכרז עד למועד הנקוב.
  כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכיו, תמורת המחאה בסכום של 1000 ש"ח (שלא יוחזר), לפקודת מכבי שירותי בריאות, החל מיום 30.6.16 ועד ליום 18.7.16 ימים א–ה, בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, בהיכל הסיטי קומה 14, אצל גברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או מי שימונה במקומה.
  מציע המעוניין להציג שאלות (בנוגע למכרז ומסמכיו בלבד) יעשה כן באופן ועד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני  mandel_an@mac.org.il.
  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', 8.8.16 עד השעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.