17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2016
לאספקת ואחזקת מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות לבדיקה על ידי רופא במרפאה

מכרז מספר: 124/2016
מועד פרסום: 04/07/2016
מועד ההגשה המעודן והוספי:: 12.09.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2016
לאספקת ואחזקת מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות
לבדיקה על ידי רופא במרפאה

מכבי שירותי בריאות מבקשת לעדכן תנאי מוקדם במכרז מספר 124/2016 שפורסם ביום 4.7.16.
להלן נוסח הסעיף המעודכן מספר 4.1.8 בפרק המנהלה:
"המערכת המוצעת (דגם מוצע או דגם משודרג) פועלת לפחות 3 שנים בשלושה בתי חולים ציבוריים בארץ, מתוכם לפחות באחד ממרכזי הרפואה הגדולים – רמב"ם, בילינסון, איכילוב, הדסה, שיבא וסורוקה.
לחילופין, המערכת פועלת לפחות 3 שנים ב-6 בתי חולים כלשהם בארץ ו/או באחת מארצות מערב אירופה ו/או בארה"ב ו/או בקנדה."
ככל שהעמידה בתנאי מתקיימת בחו"ל (כולה או מקצתה), המציע נדרש להמציא תצהיר יצרן הציוד, מאומת על-ידי עורך דין מטעם היצרן, המעיד ומאשר כמפורט להלן:
סוג/דגם הציוד, בית החולים בו הותקן ופועל הציוד ומועד התקנת הציוד.

כמו כן יעודכנו המועדים הבאים במסמכי המכרז:
מוארך משך זמן רכישת מסמכי המכרז כך שרכישת מסמכי המכרז תתאפשר מיום 25.7.16  ועד יום 8.8.16.
שאלות והבהרות – עד לתאריך       22.8.16
תשובות תמסרנה עד לתאריך 4.9.16
מועד ההגשה המעודכן והסופי 12.9.16 בשעה 12:00 בדיוק.
כל יתר הפרטים, הדרישות והתנאים נותרו בעינם, כאמור במסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המעודכנים באתר מכבי שירותי בריאות באינטרנט.
-----------------------------
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות לא לסקירות, לבדיקה על ידי רופא במרפאה, להתקינם באתרי מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם. הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה עבור אספקת כ- 50 מכשירים במהלך השנים 2016-2017 .
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2014 ו-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, על פי אישור רו"ח, הן לפחות 1 מיליון ₪, לכל אחת מהשנים.
 • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות, לא לסקירות, לבדיקה על ידי רופא  במרפאה, בהתאם להצעתו, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, ותיקונים נדרשים, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • ליצרן המערכות ותק של 5 שנים לפחות בייצור מערכות US גניקולוגי מיילדותי ומכירתן באירופה ו/או ארה"ב ו/או קנדה.
 • לו, או לו וליצרן יחדיו, ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות באספקת מערכות US, על כל רכיביהן וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • המערכת המוצעת (דגם מוצע או דגם משודרג) פועלת לפחות 3 שנים בשלושה בתי חולים ציבוריים בארץ, מתוכם לפחות באחד ממרכזי הרפואה הגדולים – רמב"ם, בילינסון, איכילוב, הדסה, שיבא וסורוקה.
  לחילופין, המערכת פועלת לפחות 3 שנים ב-6 בתי חולים כלשהם בארץ.
 • בעל מערך שרות בישראל בפריסה ארצית הכולל לפחות שני טכנאים בעלי הסמכה מטעם היצרן ואיש אפליקציה אחד, כשכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחזוקת מכשירי US גניקולוגיות מיילודתיות.
 • למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון איכות מזערי.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 25.7.16 ועד ליום 8.8.16, בתמורה לתשלום של  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', 12.09.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.