18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2016
לרכישת מערכת אוטומטית וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיות

מכרז מספר: 126/2016
מועד פרסום: 11.07.2016
מועד אחרון להגשה: 15.09.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 126/2016
לרכישת מערכת אוטומטית וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיות

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי מערכת אוטומטית וריאגנטים לביצוע בדיקות בתחום האימונולוגיה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים הן לפחות 5 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • מסוגל לספק למכבי מערכת אוטומטית וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל ו/או בעולם של 3 שנים לפחות, באספקת מערכות אוטומטיות וריאגנטים לביצוע בדיקות אימונולוגיות וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון איכות מזערי.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 11.7.16 ועד ליום 26.7.16, בתמורה לתשלום של  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', 15.9.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.