01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב

שירותי בריאות לתושבי השטחים בעלי היתר שהייה בארץ במסגרת איחוד משפחות (אחמ"ש)

حقوق حاملي تصريح الإقامة بموجب قانون الجنسية والدخول إلى دولة إسرائيل

אודות התקנות

ביום 1 באוגוסט 2016 נכנסו לתוקף תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים, זכויות וחובות של מקבלי היתר שהייה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג- 2003), תשע"ו- 2016.
התקנות מסדירות מתן שירותי בריאות בקופת חולים לתושבי השטחים שהם בעלי היתר שהייה בישראל במסגרת הליך של איחוד משפחות (אחמ"ש).
התקנות קובעות כי תושב השטחים שקבל היתר שהייה בארץ במסגרת הליך של איחוד משפחות, לפי סעיפים  3, או 3א(2) לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג 2003, או מטעמים הומניטאריים מיוחדים, לפי סעיף  3א1(א)(2) להוראת השעה, זכאי וחייב להירשם בקופת חולים, ויקבל ממנה, וכן ממשרד הבריאות, שירותים בהיקף דומה לשירותים הניתנים לתושב ישראל (למעט שרותי בריאות בחו"ל), כל עוד עומד היתר השהייה בתוקף, ודמי ביטוח הבריאות המיוחדים משולמים על ידו או בעדו כסדרם.

על מי חלות התקנות

התקנות חלות על תושבי השטחים שקיבלו היתר שהייה בארץ לצורך איחוד משפחות עם הורה או עם בן/בת זוג השוהה כדין בישראל, ועל מי שקיבלו היתר שהייה מטעמים הומניטאריים מיוחדים ויש להם בן משפחה מדרגה ראשונה השוהה כדין בישראל.

עיקרי התקנות

התקנות מסדירות את מנגנוני הרישום, הזכאות לשירותים והסדרי התשלום והגבייה לאוכלוסייה הרלוונטית, השונים מאלו הקבועים בחוק ואשר חלים על כלל האוכלוסייה.

כללי

 • בעל היתר ישויך לקופת החולים בה רשום בן המשפחה שמכוח קרבתו אליו קיבל את היתר השהייה בארץ ('בן משפחה מזכה').
 • הוא יהיה זכאי למלוא השירותים הכלולים בסל על פי חוק, למעט שירותי בריאות בחו"ל. השירותים הכלולים בתוספת השנייה לחוק יינתנו על ידי קופת החולים ואילו שירותים הכלולים בתוספת השלישית, יינתנו ע"י משרד הבריאות.
 • זכאותו היא גם לסל השירותים הניתן לחברי מכבי, מעבר לסל השירותים הקבוע בחוק.
 • השירותים שזכאי להם יינתנו לפי התנאים והתשלומים הנהוגים ביחס לשאר חברי הקופה.
 • בעל היתר חייב בתשלום חודשי של דמי ביטוח בריאות מיוחדים בסך 285 ₪ (נכון לחודש אוגוסט 2016).
 • התשלום ישולם ישירות על ידי בעל ההיתר לקופה.
 • הזכאות של בעל היתר לשירותים בקופה, תקפה כל עוד תקף ההיתר ובכפוף לרישום ותשלום מלוא דמי ביטוח בריאות מיוחדים.
 • בעל היתר זכאי להצטרף לביטוחים המשלימים, לביטוח הסיעודי ולקרן מכבי, כמו כל חבר בקופה, באותם התנאים.
 • בעל היתר הזכאי לשירות בקופה על פי התקנות, אינו יכול להיות חבר גם בתכנית well-come, למעט בתקופת ההמתנה הראשונה (6 חודשים מהמועד הראשון בו יכול היה להירשם בקופת החולים).

רישום

 • בעל היתר חייב להירשם בקופת החולים אליה משויך בן המשפחה המזכה.
 • הרישום ייעשה ישירות בקופה והוא חייב להתבצע בתוך פרק זמן קצוב, כפי שהוגדר בתקנות.
 • המועד הראשון שבו ניתן להירשם בקופה בפעם הראשונה, הינו בתום 6 חודשים ממועד קבלת היתר השהייה (אם בן משפחה מזכה הוא אזרח) או 27 חודשים (אם בן משפחה מזכה הוא תושב). על בעל ההיתר להירשם בתוך 60 יום מהמועד הראשון בו ניתן להירשם. רישום לאחר מועד זה יחשב לרישום באיחור.
 • במידה ובן משפחה מזכה עבר קופה, על בעל ההיתר להירשם בקופת החולים אליה עבר בתוך שישה חודשים ממועד כניסת רישום בן משפחה מזכה לתוקף בקופה החדשה.
 

זכאות

 • הזכאות לקבל שירותים מהקופה וממשרד הבריאות תחל רק לאחר השלמת תקופת המתנה לזכאות בת שישה חודשים. תקופת ההמתנה לזכאות למי שנרשם במועד, נספרת מן המועד הראשון בו יכול היה בעל ההיתר להירשם בקופה. במהלך תקופת ההמתנה  בעל ההיתר רשום בקופה אך אינו זכאי לקבל שירות.
 • בעת מעבר קופה יהיה בעל היתר זכאי לקבל שירות מהקופה החדשה רק לאחר 3 חודשים ממועד המעבר של בן משפחה מזכה. בשלושת החודשים הראשונים ממועד כניסת רישום בן משפחה מזכה לתוקף בקופה החדשה, יישאר רישומו של בעל ההיתר בקופה הנוכחית בתוקף, ולאחריהם יבוטל רישומו.

אוכלוסייה תחת הוראת מעבר

 • בעלי היתר שעד מועד תחולת התקנות (31.7.16) סיימו את תקופת האכשרה הבסיסית, היינו עברו 6 חודשים (אם בן משפחה מזכה הוא אזרח המדינה) או 27 חודשים (אם הוא תושב) ממועד קבלת ההיתר, יהיו זכאים לקבלת שירות ממועד הרישום בקופה והסדרת התשלום, ולא תחול עליהם תקופת המתנה.

שב"ן (שירותי בריאות נוספים)

 • בעל היתר רשאי להצטרף לתכנית השב"ן של הקופה, ככל חבר מכבי.
 • יחולו עליו כל הכללים והתנאים שחלים על חבר שהוא תושב, לרבות תשלום דמי חבר, השתתפויות עצמיות, תקופות המתנה, הקפאת זכויות עקב חוב וכדומה.
 • הזכאות לשב"ן לא תחול על שירותי בריאות בחו"ל, אם תנאי לזכאות הוא קיומה של זכאות לשירות בחו"ל במסגרת הסל.

גבייה

 • על בעל היתר חלה חובת רישום בקופה וחובת תשלום. חובת התשלום אינה תלויה ברישום. כלומר, גם אם לא הגיע בעל ההיתר להירשם בקופה, עדיין הוא חייב בתשלום, ולקופה עומדת הזכות לפנות אליו ולדרוש את התשלום המגיע לה, תוך שימוש בכל אמצעי גבייה מקובל.
 • במועד הרישום לקופה יידרש בעל ההיתר לשלם דמי ביטוח בריאות מיוחדים גם עבור תקופת ה- 27 חודשים או 6 חודשים, לפי העניין, וכן עבור התקופה שמהמועד הראשון בו יכול היה להירשם ועד רישומו בפועל. 
 • במקביל יסדיר את התשלום השוטף קדימה. 
 • בעל היתר חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות מיוחדים לכל התקופה שמיום קבלת ההיתר, לרבות בתקופת המתנה, אכשרה, הקפאת זכויות, וכל עוד עומד ההיתר בתוקף.
 • סכום התשלום החודשי בסך 285 ₪ הוא אחיד, ללא תלות בהכנסת בעל ההיתר והוא מתעדכן מידי שנה.
 • על בעל ההיתר לשלם באופן סדיר ורציף, מדי חודש בחודשו, את דמי ביטוח הבריאות המיוחדים.
 • פיגור בתשלום דמי ביטוח הבריאות צובר הפרשי הצמדה וריבית, ועלול לגרור הקפאה של זכויות בעל ההיתר בקבלת שירותים בקופה, עד למועד סילוק החוב, ובמקרים מסוימים (לפי משך הפיגור) גם מעבר לכך. בכל מקרה, בעל ההיתר יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח הבריאות המיוחדים גם בחודשים בהם יוקפאו זכויותיו בקופה!
 • כמו כן, הקופה רשאית לנקוט הליכים משפטיים, לרבות הליכי גביה, נגד החייבים, כולל נגד מי שלא נירשם בקופה כלל או/ו לא נרשם לקופה החדשה בעקבות מעבר בן המשפחה.
 • הקפאת זכויות בסל עקב אי תשלום, גוררת באופן אוטומטי הקפאת זכויות בביטוחים המשלימים (שב"ן).


רישום וטיפול בבעלי היתר

הרישום והטיפול באוכלוסיית בעלי ההיתר ייעשה באחד מהמרכזים הרפואיים (סניף הקופה), כמפורט להלן:


הרישום בקופת החולים הוא חובה חוקית החל מ- 1 באוגוסט 2016!