18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2016
לאספקת שירותי ביול ודיוור דברי דואר

מכרז מספר: 127/2016
מועד פרסום: 04.08.2016
תאריך עדכון: 07.11.2016
מועד אחרון להגשה: 15.01.2017בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
נספח להסכם -  מעודכן >>
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

 

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2016
לאספקת שירותי ביול ודיוור דברי דואר - עדכון


אספקת שירותי ביול ודיוור דברי דואר – עדכון
מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על שינויים במסמכי המכרז הנדון שפורסם ביום 4.8.16 כמפורט להלן וכפי שעודכנו ונרשמו במסמכי המכרז:
 1. סעיף 4.1.4 וסעיף 4.1.6 בפרק המנהלה הוחלפו בנוסחים הבאים:
  4.1.4 בידיו רישיון/תעודת היתר בתוקף ממשרד התקשורת למתן שירותי דואר כמותי (על פי 1א(ב) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986).
  4.1.6. מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, או באמצעות קבלן משנה מטעמו.
 2. נקבעו מועדים חדשים:
  א.  מועדי רכישה המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 7.11.16 ועד ליום 27.11.16 בתמורה לתשלום  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ב. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה בזאת ויהיה - 15.1.17 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה! 
 3. תצהיר ואשור עריכת ביטוח- מעודכנים.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

מכרז פומבי רגיל מספר 127/2016
לאספקת שירותי ביול ודיוור דברי דואר

לאספקת שירותי ביול ודיוור דברי דוארמכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ביול ודיוור דברי דואר לכל רחבי הארץ, כולל יהודה ושומרון . הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסות המציע בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, הן לפחות 5 מיליון ₪, לכל אחת מהשנים.
 • בידיו תעודת היתר בתוקף ממשרד התקשורת למתן שירותי דואר כמותי (על פי סעיף 1ג לחוק הדואר, התשמ"ו -1986).
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 4 שנים לפחות, באספקת שירותי ביול ודיוור דברי דואר בפרישה ארצית וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו (למעט באמצעות חברת "דואר ישראל" בלבד).
 • במהלך כל אחת מהשנים 2014-2015, המציע דיוור, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות חברת "דואר ישראל", לפחות 5,000,000 (חמישה מיליון) דברי דואר כמותי ממויין בכל רחבי הארץ.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 4.8.16 ועד ליום 25.8.16 בתמורה לתשלום  1,500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 25.9.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.