22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 131/2016
לאספקת שרותי ניקיון במחוז הדרום

מכרז מספר: 131/2016
מועד פרסום: 11.08.2016
מועד אחרון להגשה: 29.09.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 131/2016
לאספקת שרותי ניקיון במחוז הדרום

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם מציעים המסוגלים לספק שירותי ניקיון בחלק ממתקני מכבי במחוז הדרום, המחולקים לצורך מכרז זה ל-5 אשכולות, הכול על פי התנאים המפורטים במכרז זה, על נספחיו.
לא יזכה זוכה אחד ביותר מ-2 אשכולות.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מאת משרד הכלכלה והתעסוקה.
 • המציע או בעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) הינם בעלי ניסיון מוכח בישראל של לפחות 4 שנים רצופות עד מועד מכרז זה, במתן שירותי ניקיון במתקן רפואי שהינו אחד מאלה בלבד: בתי חולים ו/או מרפאות קופות חולים.
 • הכנסות המציע משירותי ניקיון, לפי כללי החשבונאות המקובלים בהתאם לאישור רואה חשבון מטעם המציע, הינן בהיקף כספי של 4 מיליון ₪ לפחות בכל שנה.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו (כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976) לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה.
 • מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ- 40.36 ₪ (כאמור בנספח 1 למכרז זה). מחיר זה אינו כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד העבודה והרווחה.
 • מעסיק לפחות 200 עובדים העוסקים במתן שירותי ניקיון, מתוכם לפחות 80 בעלי וותק של שנתיים ומעלה אצל המציע.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, הכל על פי החוק (כאשר מספר קנסות גם בגין אותה עבירה נמנים כקנסות שונים); לעניין תקנת משנה זו, "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2 ב לחוק עיסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 • ימציא כתב ערבות הגשה להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס ספקים שייערך ביום 29.8.16. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. השתתפות בכנס תותר אך ורק למי שרכש את המסמכים עד למועד הנקוב.

  המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, מיום 11.8.16 ועד ליום 28.8.16 בתמורה לתשלום  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 29.9.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.