11 דצמבר 2017 כ"ג כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2016 - מעודכן
לרכישת שירותים ומוצרים בתחום הביטוח הפנסיוני

מכרז מספר: 114/2016 - מעודכן
מועד פרסום: 29.08.2016
מועד אחרון להגשה: 31.10.2016 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
מודעה לעיתון >>
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2016
לרכישת שירותים ומוצרים בתחום הביטוח הפנסיוני

מכבי שירותי בריאות מעונינת לקבל הצעות עבור עובדיה, ועובדי קבוצת מכבי, לקרן פנסיה ומוצרי ביטוח; קרן השתלמות; ושירותי חברת הסדר.
מכבי וקבוצת מכבי יתקשרו עם עד חמישה זוכים:
א. חברה מנהלת של קרן פנסיה – אשר תגיש הצעה לקרן פנסיה חדשה מקיפה וקרן פנסיה כללית  (להלן: "קרן פנסיה").
ב. חברת ביטוח – אשר תגיש הצעה לביטוחי מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי, והרחבה למבוטחים בקרן הפנסיה להגדרת נכות עיסוקית ("מטריה ביטוחית") ולרכיבי שכר עליהם אין הפרשות מלאות (להלן ביחד: "מוצרי ביטוח").
ג. חברה לניהול הסדרים פנסיוניים - אשר תגיש הצעה לשירותי שיווק פנסיוני ושירותי תפעול וסליקה (להלן: "חברת הסדר").
ד. שתי חברות מנהלות של קרנות השתלמות (להלן: "קרן השתלמות").
מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות את השירותים המפורטים לעיל, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים המפורטים לעיל היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם, מול כל אחד מהזוכים בנפרד, כמפורט במסמכי המכרז.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:

1. תנאים מוקדמים לכל אחד מהמציעים:
1.1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
1.2. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט השירות הרלבנטי להצעתו, ובציון האיכות המזערי הנדרש כמפורט באמות המידה.
1.3. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
2. תנאים מוקדמים עבור מציע קרן פנסיה:
2.1. למציע רישיון חברה מנהלת בתוקף של קרן הפנסיה המוצעת כקרן פנסיה חדשה מקיפה.
2.2. למציע רישיון חברה מנהלת בתוקף של קרן הפנסיה המוצעת כקרן פנסיה כללית.
2.3. ככל שלמציע אין, במועד הגשת ההצעה, אישור לניהול קרן פנסיה כללית, אלא כללית משלימה בלבד ("לא כוללת כיסוי לנכות ופטירה"), על המציע להתחייב להשיג אישור כחברה מנהלת של קרן פנסיה כללית (כולל כיסוי לנכות, פטירה, זקנה) תוך 6 חודשים מתאריך ההודעה על זכייה במכרז.
2.4. לקרן הפנסיה החדשה המקיפה המוצעת ותק של 5 שנים לפחות טרם מועד פרסום מכרז זה כקרן פנסיה חדשה מקיפה, על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
2.5. דמי הניהול המוצעים לכל עובד מכלל עובדי המזמינה ו/או עובדי קבוצת מכבי שיבחרו בקרן הפנסיה שתיבחר יעמדו בכפוף לשיעורים המוגדרים במסמכי המכרז.
2.6. להסרת ספק מובהר: הצעה שתכלול דמי ניהול שאינם בהתאם להוראות לעיל - תיפסל.
3. תנאים מוקדמים עבור מציע מוצרי ביטוח:
3.1. המציע הינו בעל רישיון מבטח ישראלי בתוקף בענף "ביטוח חיים" כמשמעותו בסעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, שהעניק המפקח על הביטוח כמשמעו בחוק הפיקוח.
3.2. לחברת הביטוח וותק של 5 שנים לפחות כחברת ביטוח לביטוחי חיים ומנהלים, למוצרי א.כ.ע וכיסויי סיכון למקרה פטירה. 
3.3. הפרמיה לא.כ.ע לבעלי תכנית ביטוח מנהלים – כמוגדר במסמכי המכרז.
3.4. דמי הניהול המוצעים לביטוח מנהלים – כמוגדר במסמכי המכרז.
3.5. להסרת ספק מובהר: הצעה שתכלול דמי ניהול שאינם בהתאם להוראות לעיל - תיפסל.
4. תנאים מוקדמים עבור מציע קרן השתלמות:
4.1. למציע רישיון חברה מנהלת בתוקף של קרן ההשתלמות המוצעת.
4.2. לקרן ההשתלמות המוצעת ותק של 5 שנים לפחות (נכון ל-31.12.2015), על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.
4.3. מספר העמיתים הפעילים הכולל בכל קרנות ההשתלמות שמנהל המציע הינו לפחות 20,000 (עמית פעיל הינו עמית שמשולמים בגינו דמי הפקדה לקרן, ברבעון האחרון טרם מועד הגשת ההצעה למכרז).
4.4. שיעור דמי הניהול השנתי, בכל אחת מקרנות ההשתלמות, כמוגדר במסמכי המכרז.
4.5. להסרת ספק מובהר, כי הצעה שתכלול דמי ניהול גבוהים מהתקרה המוגדרת – תיפסל.
5. תנאים מוקדמים עבור חברת הסדר:
5.1. בעלת רשיון סוכן תאגיד בתוקף, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
5.2. בעלת ניסיון מוכח במתן שרותי תפעול, סליקה פנסיונית, שירותי יעוץ ולווי לעובדים ולמעסיקים בעת פרישה,  ב-4 גופים לפחות. ב-3 מהם, לפחות 1,000 עובדים הנכללים בהסדר תפעול וסליקה חודשי שוטף של לפחות 24 חודשים רצופים  טרם מועד הגשת ההצעה, וכן לפחות גוף ציבורי אחד  בו לפחות 300 עובדים הנכללים בהסדר תפעול וסליקה חודשי שוטף של לפחות 24 חודשים רצופים  טרם מועד הגשת ההצעה ("גוף ציבורי" – גוף ממשלתי, קופת חולים, "גוף נתמך" כהגדרתו בחוק יסודות התקציב וכדומה).
5.3. חברת ההסדר ערוכה לביצוע סליקת תשלומים וממשק מעסיקים העונה על דרישות אגף שוק ההון באוצר, שנכנסו לתוקף במשכורת חודש ינואר 2016.
5.4. בעלת פתרון תפעולי לריבוי סוכנים.
עמידת המציע בכל התנאים המוקדמים המפורטים והרלבנטיים להצעתו, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים – הצעתו תפסל.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 29.8.16 ועד ליום 8.9.16, בתמורה לתשלום סך של  5,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.10.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.