17 נובמבר 2017 כ"ח חשון תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2016
לטיפול באמצעות לחץ שלילי

מכרז מספר: 132/2016
מועד פרסום: 27.10.2016
מועד אחרון להגשה: 01.12.2016
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 132/2016
לטיפול באמצעות לחץ שלילי

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי טיפול באמצעות לחץ שלילי למטופלים בביתם, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, על פי אישור רו"ח, הן לפחות 2,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • יצרן/יבואן של מכשיר ומתכלים לטיפול בלחץ שלילי ו/או נציג ישיר מורשה בארץ של היצרן/יבואן. באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן/יבואן, בידו אישור מנציגו הישיר המורשה בארץ של היצרן/יבואן.
 • מסוגל לספק למכבי את השרות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. לעניין זה אחות/אח עצמאי/ת העובדת ונותנת את השירות מטעם המציע שעומד/ת בתנאי המפרט לא תחשב כקבלן משנה.
 • למכשור המוצע על ידו קיים אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • למכשור המוצע על ידו קיים אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות בר - תוקף למועד הגשת ההצעה.
 • מוסמך לתקן אבטחת מידע 27001 או 27799; או נמצא בהליכי הסמכה לאחד מהתקנים הנ"ל.
 • המכשור מהתוצרת המוצעת על ידו במסגרת השירות פעיל בישראל ו/או במערב אירופה ו/או בצפון אמריקה ו/או ביפן ו/או באוסטרליה לפחות ב-3 השנים האחרונות.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות שנתיים רצופות עד מועד הגשת ההצעות במכרז, באספקת שירות טיפול בלחץ שלילי בבית המטופל וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • סיפק בשנת 2015 טיפול בלחץ שלילי ל-50 מטופלים לפחות (בבתיהם), אשר טופלו לפחות 10 ימי טיפול ברצף.
 • סיפק בשנת 2015 טיפול בלחץ שלילי בהיקף כולל של לפחות 1,000 ימי טיפול.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 27.10.16 ועד ליום 10.11.16 בתמורה לתשלום  1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 1.12.16 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.