24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 136/2016
למכירת זכויות בנכס ברחוב בני ישראל 6, שחמון, אילת

מכרז מספר: 136/2016
מועד פרסום: 5.12.2016
מועד אחרון להגשה: 22.1.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 136/2016
למכירת זכויות בנכס ברחוב בני ישראל 6, שחמון, אילת


מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 136/2016
למכירת זכויות בנכס ברחוב בני ישראל 6, שחמון, אילת
מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
ככל שתוגשנה במכרז הצעות זהות לרכישת הנכס, שהן המיטביות ביותר עבור מכבי, ייערך הליך תחרותי נוסף לרכישת הזכויות בנכס, בין מציעים אלה. מכבי לא תשלם דמי תיווך.
רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחיים:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • המציע יצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו, על סך של 5,000 ₪.
  • המציע סייר בנכס באחד מהתאריכים הבאים:  2.1.17 או ב- 3.1.17, כמפורט במסמכי המכרז. 
  •  נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 5.12.16 ועד ליום 29.12.16 ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון). במועד מסירת חוברת המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על-ידי רכזת הוועדה בחותמת המעידה על מועד מסירתה לידי נציג המציע. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 22.1.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.