24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2016
שירותי הפקות דפוס ושירותי עיטוף

מכרז מספר: 136/2016
מועד פרסום: 12.12.2016
מועד עדכון: 23.01.2017
עדכון מועד אחרון להגשה: 20.2.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
עדכון מסמכי מכרז >>
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 137/2016
שירותי הפקות דפוס ושירותי עיטוף

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק שירותי הפקות דפוס ושירותי עיטוף, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
• יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
• בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
• הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות מיליון וחצי ש"ח לכל אחת מהשנים.
• מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט חברה בת, ולמעט שינוע והובלת המוצרים שניתן יהיה לבצע על ידי ספק משנה מטעמו של הספק הזוכה, על חשבונו ועל אחריותו. 
• הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות 4 שנים ברציפות עד מועד פרסום מכרז זה, באספקת השירותים נשוא מכרז זה וכל השירותים הכרוכים בכך.
• הפיק בעצמו במהלך שנת 2015 הדפסה של לפחות 2.5 מיליון (במצטבר) דפי מידע הכוללים נתונים משתנים.
• ברשותו לפחות מכונה אחת לעיטוף בניילון בעלת יכולת איסוף, בו זמנית, של לפחות 5 פרטי דיוור.
• ברשותו שתי מכונות אוטומטיות בעלות היכולת לייצר מעטפות נייר, להדפיס עליהן כתובת ולעטוף פריטי דיוור שונים בתוך אותן המעטפות שיוצרו על ידן ובכך להפכן למוצר מוגמר.
• ברשותו לפחות שתי מכונות הדפסה דיגיטאלית לנתונים משתנים, כאשר כל אחת מהמכונות בעלת כושר ייצור של לפחות 200,000 טפסים בגודל 4A במהלך יממה אחת.
• עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
• נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  להרשם ולקבל את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 12.12.16 ועד ליום 28.12.16.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 24.1.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.