22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2016
לאחזקת מערכות מיזוג אויר במחוז הדרום

מכרז מספר: 135/2016
מועד פרסום: 19.12.2016
מועד אחרון להגשה: 31.1.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 135/2016
לאחזקת מערכות מיזוג אויר במחוז הדרום

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק שירותי תחזוקה שוטפת, אחזקה מונעת ושירות מקיפים למערכות מיזוג אוויר ואוורור הכוללות 2 קבוצות:
יחידות מיזוג מרכזיות, יחידות מפוחי עשן, מזגנים מיני מרכזיים ומזגנים מפוצלים (קבוצה א); מערכות VRF (קבוצה ב') לשימוש במתקניה שבמחוז הדרום, הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 750,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש השנים האחרונות עד למועד פרסום מכרז זה, באספקת השירותים המוצעים על ידו.
  • בנוסף, עבור הצעה לקבוצה ב' (מערכות VRF) – במועד הגשת ההצעה, מספק שירות נשוא מכרז זה למערכותVRF  בנפח מצטבר של לפחות 420 טון קירור.
  • עמד בציון האיכות המזערי הנדרש. 
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות"ברחוב המרד 27 בתל-אביב, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 19.12.16 ועד ליום 9.1.17, ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני+טלפון). במועד מסירת חוברת מסמכי המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם בחותמת המעידה על מועד מסירתה.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 31.1.17 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לעיל, לא תתקבלנה!
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.