22 ינואר 2018 ו' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 130/2016
לאספקת שירותים בתחום הכושר עבור חברי תכניות שירותי הבריאות הנוספים

מכרז מספר: 130/2016
מועד פרסום: 29.12.2016
מועד אחרון להגשה: 19.2.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 130/2016
לאספקת שירותים בתחום הכושר עבור חברי תכניות שירותי הבריאות הנוספים

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי בפריסה גיאוגרפית ארצית את השירותים הבאים:
אספקת אימוני כושר אישיים ומפגש/ים עם תזונאי/ת / דיאטני/ת בבית המבוטח ; ניהול ותפעול התקשרויות והסכמים עם מכוני כושר. הכל על פי התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של 3 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • לספק המגיש הצעה לאספקת שירות אימוני כושר:
  הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות המקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 1,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • לספק המגיש הצעה לאספקת שירות התקשרויות עם מכוני כושר:
  הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות המקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 500,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
 • בעל יכולת לספק למכבי את השירותים בגינם הגיש הצעה במכרז זה בכוחות עצמו ולא על-ידי קבלן משנה/אחר (מדריכי כושר / תזונאים / דיאטנים לא ייחשבו כקבלני משנה).
 • בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות באספקת לפחות אחד מהשירותים נשוא מכרז זה וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • מעסיק או קשור בהסכם התקשרות קיים/טנטטיבי עם מנהל מקצועי - בעל תואר אקדמאי בחינוך גופני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ובעל ניסיון של לפחות שנתיים בניהול בתחומי הספורט ו/או הכושר.  
 • מקיים אחת מדרישות הניסיון שלהלן (עמידה באחת מהחלופות מספקת לצורך הגשת הצעה לכל אחד משני סוגי השירותים):
   נותן שירותים באמצעות העסקה של / התקשרות עם לפחות 5 מדריכי כושר ו- 3 תזונאים / דיאטנים העונים לדרישות הבאות:
  1. מדריך כושר -
  כל אחד ממדריכי הכושר הנ"ל הינו בעל תעודת הסמכה כמדריך כושר גופני ובריאות ממוסד / בית ספר המוכר על ידי מינהל הספורט כמפורט בחוק הספורט.
  2. תזונאים / דיאטנים -
  כל אחד מהתזונאים / דיאטנים הנ"ל הינו בעל תעודת תזונאי-דיאטן בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות.
  או
   בעל הסכם התקשרות עם לפחות 10 מכוני כושר, העומדים בכל התקנות הנדרשות על פי חוק מכוני הכושר.
 • מפעיל מוקד טלפוני ארצי פעיל לפחות במשך השנה האחרונה שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, שבו מועסקים לפחות 3 מוקדנים, וזאת לצורך תיאום אימוני הכושר ופגישות עם התזונאים/ות / הדיאטנים ו/או מתן מענה עבור מבוטחי מכבי שלי זכאים אשר מעונינים בהרשמה למכון כושר וניצול ההטבה לה הם זכאים.
 • בעל מערכת ממוחשבת המנהלת קשרי לקוחות (כדוגמת CRM) ומערכת הקלטת שיחות, אשר כל אחת מהן מאפשרת איתור ושליפה של מידע.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
  ספק המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 29.12.16 ועד ליום 19.1.17, ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הספק, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון). במועד מסירת חוברת המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על-ידי רכזת הוועדה בחותמת המעידה על היותה מקורית ועל מועד מסירתה.
  ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 19.2.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.  
  ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.