17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

המכרז בוטל -

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2017
לאספקת והתקנת מסכים גדולים

מכרז מספר: 111/2017
מועד פרסום: 16.01.2017
מועד אחרון להגשה: 28.02.2017 בשעה 12:00

מסמכי המכרז >> 

נספח ג'1 >>

נספח ג'2 >>

מודעה לעיתון >>
(הקבצים יפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 111/2017
לאספקת והתקנת מסכים גדולים

מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק ולהתקין לאתרי מכבי ולמרפאות הרופאים העצמאיים, מסכים גדולים ומתקני תליה וכבילה למסכים הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 1,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ, תקף למועד הגשת ההצעה.
  • מסוגל לספק למכבי את המסכים והשירות עבורם בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט הפצת והתקנת המסכים אותם יהא רשאי לבצע בעצמו או ע"י קבלן משנה/אחר.
  • עומדת לרשות המציע מעבדת שירות בארץ המסוגלת לבצע תיקונים/טיפול במסכים במסגרת קריאות שירות.
  • סיפק בעצמו במהלך שנת 2016 לפחות 600 מסכים כמוגדר במפרט, נספח א'.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 4 שנים לפחות בנשוא מכרז זה.
  • מפעיל מערך שרות ומוקד לעסקים מאויישים, המעניקים שרותי תחזוקה ותמיכה בפרישה ארצית, עבור 3 ארגונים לפחות, כשבכל אחד מהארגונים לפחות 600 מסכים.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי להרשם ולקבל את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 16.1.17 ועד ליום 30.1.17.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 28.2.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.