15 דצמבר 2017 כ"ז כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 113/2017
אספקת כרטיסי שי לחגי שנת 2017

מכרז מספר: 113/2017
מועד פרסום: 26.01.2017
מועד עדכון: 12.2.2017
מועד אחרון להגשה מעודכן: 23.02.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 113/2017
אספקת כרטיסי שי לחגי שנת 2017

  

עדכון מודעה:
 מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על עדכון מועדים במכרז הנדון שפורסם ביום 26.1.17 כמפורט להלן וכפי שעודכנו ונרשמו במסמכי המכרז:
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  להרשם ולקבל את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-12:00. כל זאת, החל מתאריך  12.2.17 ועד לתאריך  14.2.17.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il וכאמור במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 23.2.17 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
מודעה מ-26.01.2017
מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם  ספק אחד המסוגל לספק למכבי כרטיסי שי לחגי שנת 2017 (חג הפסח תשע"ז וראש השנה תשע"ח), הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (לחגים פסח וראש השנה בשנים 2018, 2019, 2020 בהתאמה),.
  • רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2014-2015, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל-פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות 4 מיליון ₪, לכל אחת מהשנים.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל בשנה האחרונה לפחות טרם פרסום מכרז זה, באספקת כרטיסי שי לחג וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • הניסיון כולל אספקת כרטיסי שי לחג לשלושה ארגונים גדולים לפחות, בהיקף של לפחות 2,000 כרטיסים לכל ארגון, לכל שנה בשנתיים האחרונות.
  • מגוון הרשתות בכרטיס השי המוצע כולל לפחות 15 רשתות שיווק, מתוכן לפחות רשת מזון אחת.
  • נקודות מכירה: בלפחות 15 מרשתות השיווק הנ"ל (כולל רשת המזון) תהיינה לפחות 40 נקודות מכירה בפרישה ארצית.
  • כלל נקודות המכירה בכרטיס תתפרסנה על לפחות 50 ישובים (מתוכם חובה לפחות אחת בכל אחת מהערים ירושלים, תל אביב, חיפה, ובאר שבע).
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים להלן במפרט. 
  • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  להרשם ולקבל את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 26.1.17 ועד ליום 5.2.17.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 21.2.17  בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.