17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

המכרז בוטל -

מכרז פומבי רגיל מספר 112/2017
לאספקת שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות

מכרז מספר: 112/2017
מועד פרסום: 30.01.2017
מועד אחרון להגשה: 06.03.2017 בשעה 12:00
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 112/2017
לאספקת שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות

מכבי שירותי בריאות מעונינת  להתקשר עם  עד חמישה ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות במתקניה בפריסה בכל רחבי הארץ, הכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • בעל רשיון בר תוקף למועד הגשת המכרז לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 לקיום משרד למתן שירותי אבטחה.
 • בעל רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז מטעם המשרד לבטחון הפנים למפעל ראוי.
 • בעל רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז לפעול כ"קבלן שרות" בתחום שמירה ואבטחה לפי הוראות סעיף 10א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, והוא מקיים את כל הוראות הרישיון ותנאיו.
 • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות  וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה, המציע סיפק שירותי שמירה ו/או אבטחה ו/או סדרנות ל-3 מוסדות/ארגונים/חברות, באמצעות לפחות 10 מאבטחים ו/או שומרים ו/או בודקים בטחוניים אשר הועסקו במישרין באותה העת על ידי המציע לצורך מתן השירותים לאותו מוסד/ארגון/חברה, כאשר מתוך 3 השנים הנ"ל - תקופה רצופה של לפחות 18 החודשים הקלנדאריים העוקבים עד מועד הגשת ההצעה למכרז זה.
 • מעסיק אצלו, באופן ישיר, לפחות 150 עובדים שהינם מאבטחים ו/או שומרים בעלי וותק של שנתיים ומעלה אצל המציע.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה בשל הפרת דיני העבודה. לעניין סעיף זה, "בעל הזיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5  לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין סעיף זה, "בעל הזיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • ימציא תצהיר לפי סעיף 6(א)(4) לתקנות חובת המכרזים - המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לענין זה, "בעל הזיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, רשאי  להרשם ולקבל את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 30.1.17 ועד ליום 12.2.17.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 6.3.17 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.