29 ינואר 2022 כ"ז שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכרז למכירת זכויות בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה

מכרז מספר: 120/2009
מועד פרסום: 25/10/2009
מועד אחרון להגשה: 30/11/2009
(יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות ואסותא מרכזים רפואיים בע"מ -

 
מכרז פומבי מס' 120/2009 ,
למכירת זכויות בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה
1. מכבי שירותי בריאות ואסותא מרכזים רפואיים בע"מ (להלן: "המזמינות") מזמינות בזה
את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיהן בנכס בבנין "כיכר העיר" בפתח תקוה,
ברחוב שפיגל 3 פינת רחוב הראשונים, בגוש: 6379, חלקה: 229.
תיאור הנכס כדלקמן :
1.1. נכסי מכבי שירותי בריאות - יחידות המסומנות במספרים 29, 30, 31, 32, ו- 33 הממוקמות בקומות השלישית, הרביעית והחמישית בבנין, לרבות הצמוד אליהן.
1.2. נכסי אסותא מרכזים רפואיים בע"מ - יחידות המסומנות במספרים 3, 15, 26, 34, 35 ו- 36 הממוקמות בקומות המרתף (1-), הקרקע וקומת הביניים, השנייה, השישית, השביעית והשמינית בבניין, לרבות הצמוד אליהן.
2. מכירת הזכויות כפופה לכך שכחלק בלתי נפרד מעסקת המכר נשוא מכרז זה והחתימה על הסכם המכר, יתחייב הזוכה לחתום על הסכמי שכירות לפיהם ישכיר הזוכה למכבי שירותי בריאות ולמכבידנט בע"מ את המושכר, כתיאורו בכל אחד מהסכמי השכירות שבמסמכי המכרז, בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכמי השכירות.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 26.10.09 עד ליום 16.11.09, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט או מי שימונה במקומה לעניין זה (טלפון: 5143643 - 03), והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00.
4. ניתן להציג שאלות בכתב, עד לא יאוחר מיום 16.11.09, בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות תינתנה בכתב עד ליום 23.11.09 והכל באופן הקבוע במסמכי המכרז.
5. המזמינות אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והן תהיינה רשאיות למכור את הזכויות בנכס הנ"ל באופן שתמצאנה לנכון ובכל עת או לא למכור אותן כלל, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי.
6. המזמינות תהיינה רשאיות לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצאנה לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל לא תינתן התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינות למכירת זכויותיהן בנכס.
7. נוסח ההסכם עליו יידרש לחתום המציע שהצעתו תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
8. רשאי להשתתף במכרז מי שיתקיימו בו התנאים הבאים:
א. סכום הצעתו עבור הנכס לא יפחת ממחיר המינימום, בסך 41,500,000 ₪ (ארבעים ואחד מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים), הכולל מע"מ, אם וככל שיחול.
ב. צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת מכבי שירותי בריאות, על סך של 1,800,000 ₪ בנוסח המפורט במסמכי המכרז.
ג. צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, על סך של 2,300,000 ₪ בנוסח המפורט במסמכי המכרז.
ד. בהיות המציע עוסק המנהל ספרים כדין, יצרף אישור ניהול ספרים.
ה. אם המציע הינו תאגיד, אישור עו"ד / רו"ח בדבר מורשי חתימה בתאגיד, והמאשר כי רכישת הנכס אפשרית על פי מסמכי התאגדות המציע.
ו. סייר בנכס, כמפורט במסמכי המכרז.
ז. רכש את מסמכי המכרז מהמזמינות.
ח. עמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.
9. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. הצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' מחט, החל מיום 24.11.09, המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה-30.11.09, בשעה 12:00.
10. הזכויות בנכס תימכרנה כשהנכס כמתואר לעיל במצבו (AS IS) ובכפוף לאמור בהסכם המכר המצורף למסמכי המכרז. על המציע לבדוק באמצעות מומחים מקצועיים לדבר מטעמו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, מצב רישום הזכויות, זכויות הבניה, מידת התאמת הבנוי בפועל להיתר הבניה, שטחו וגבולותיו וכד', לרבות בלשכת רישום המקרקעין, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לנכס הנ"ל והזכויות בו.
11. סיור בנכס ייערך בתיאום מראש וכמפורט במסמכי המכרז.
12. המזמינות לא תשלמנה דמי תיווך.
13. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.